Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 12/01/2019 21:23 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/01/2019 21:23
ΧΩΡΙΣ θόρυβον και τυμπακονκρουσίας προβάλλει κατά τας προσεχείς δημοτικάς εκλογές η υποψηφιότης του ιατρού Νικολάου Π. Κάρτσωνα. Σεμνός και μετρημένος, όπως είναι, ούτω προβάλλει και η υποψηφιότης του, προ της οποίας οι δημόται Καλαμών, οι θέλοντες να γίνη επί τέλους κάτι καλόν, ασφαλές και χρήσιμον δια την πόλιν, οι επιθυμούντες να παύση αυτή να είναι τόσον απελπιστικώς καθυστερημένη, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν αδιάφοροι.
 
ΠΟΙΟΣ είναι ο ιατρός Νικ. Κάρτσωνας, δεν είναι άγνωστον εις τους συμπολίτας. Επιστήμων εκ των εγκριτωτέρων, άνθρωπος αληθινά ελεύθερος, απηλλαγμένος των δεσμών και των προλήψεων του παρελθόντος, με θέλησιν ισχυράν, με σκέψεις υγιείς, γνωρίζων όσον ολίγοι τας ανάγκας του Δήμου και έχων δι’ όσους καλά τον εγνώρισαν στοργήν μεγάλην προς την πόλιν, δεν θα κατήρχετο ποτέ εις τον αγώνα εάν δεν ήτο απολύτως βέβαιος ότι θα δυνηθή να βελτιώση δια σειράς όλης μέτρων την οικονομικήν κατάστασιν του Δήμου και αφιερώση όλα τους τας δυνάμεις προς τον καλόν της πόλεως και εξυπηρέτησιν των πολλαπλών της συμφερόντων, προς τα οποία μέχρι σήμερον η γενική αδιαφορία ήτο το κυριώτερον γνώρισμα.
 
ΩΣ υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμών ο ιατρός Κάρτσωνας έχει να παρουσιάση το λευκόν παρελθόν του, την ρωμαϊκής σκληρότητος ηθικήν του οντότητα, την θέλησίν του την αδάμαστον, τους μακρούς και σκληρούς φθάνοντας δε μέχρι αυτοθυσίας αγώνας του υπέρ του γενικώς καλού και ωφελίμου. Δι’ ένα τοιούτον εκλεκτόν πράγματι υποψήφιον θεωρούμεν αναγκαίον να επανέλθωμεν, εφ’ όσον καθήκον αποτελεί η προς όλα τα σημεία διαλάλησις της αληθείας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου