Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 16/03/2019 20:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/03/2019 20:03
ΚΑΤΟΠΙΝ μηνύσεως του παντοπώλου Βαλάση συνελήφθη παρά της Αστυνομίας ο μικρός υπηρέτης του, διότι ανεκαλύφθη κλέπτων τον κύριόν του. Το παρ’ αυτού κλαπέν ποσόν υπολογίζεται εις δρχ. 2.000. Επί του καλού αυτού υπηρέτου ανευρέθησαν και κατασχέθησαν δρχ. 400, παραπέμπεται δε εις το επ’ αυτοφώρω.
 
-ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣ υπό των αστυνομικών οργάνων ο Δ. Χανδρινός παρεπέμφθη εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον ίνα δικασθή επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.
 
-ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ καφενείου «Πάνθεον» έχουν εκπαιδευθή άνδρες και δεσποινίδες πλέον των 200. Υπόσχεται εντός 10 ημερών την τελειοποίησιν της κοπτικής των ενδυμάτων και εντός ενός έτους την ραπτικήν. Λειτουργεί εν τω καταστήματι εργοστάσιον εις το οποίον κατασκευάζονται όλαι αι ενδυμασίαι της νεωτέρας μόδας. Δια τους μαθητάς των σχολείων έκπτωσις επί των ραπτικών 100 δραχμών. Κόπτονται ενδυμασίαι αντί αμοιβής δια τους επιθυμούντας να τας ράψουν κατ’ οίκον.
 
-Η μεγαλειτέρα και τελειοτέρα σχολή σωφέρ εν Καλάμαις αναλαμβάνει την εντός 15 ημερών τελειοποίησιν των μαθητευομένων δια την χορήγησιν του μεγαλυτέρου διπλώματος ΙΙΙ κλάσεως ford.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου