Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 27/03/2019 20:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/03/2019 20:51
ΜΑΣ μεταδίδεται εξ Αθηνών η βάσιμος πληροφορία, ότι αφίκετο εκ Γερμανίας το παραγγελθέν υπό της αποχωρησάσης Διευθύνσεως των Σ.Π.Α.Π. τροχαίον υλικόν, νέαι ατμομηχαναί και βαγόνια, των οποίων ήρχισεν ήδη η συναρμολόγησις. Τα βαγόνια, ενωτάτου και τελειοτάτου συστήματος, είναι αναπαυτικώτατα δια τους επιβάτας, ηλεκτροφώτιστα, παραγομένου εν αυτοίς του ρεύματος και με ντεπό οκταώρου διαρκείας δια την περίπτωσιν βλάβης τινός και καλοριφέρ δια την θέρμανσιν. Τοιουτοτρόπως το ταξείδιον καθίσταται ανετώτατον και ευχάριστον δια τους ταξειδεύοντας.
 
- ΚΑΤΑ τας αυτάς πληροφορίας χρήσις του νέου υλικού θα γίνη και εις την γραμμήν Αθηνών - Καλαμών άμα ως ήθελον συντελεσθή πλήρως οι ενδυναμώσεις των εν τω μεταξύ γεφυρών και αναγκαίαι επιδιορθώσεις της σιδηροδρομικής γραμμής, χρησιμοποιουμένων εις την γραμμήν αυτήν οχημάτων πρώτης θέσεως εκ των εκτελούντων ήδη την συγκοινωνίαν Αθηνών – Πατρών.
 
-ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Πύλου ότι την 9ην πρωινήν της προχθές ο εκ του χωρίου Κοντογωνίου του τέως Δήμου Βουφράδος εικοσιπενταετής Παναγ. Θωμά Φιλόπουλος, συναντήσας εις την αγροτικήν θέσιν Καταρράχια την δεκαεννεάτιδα ομοχώριόν του Λευκοθέαν θυγατέρα Ηλ. Τσάκαλη, ησέγλησε βία επ’ αυτής. Ο δράστης συλληφθείς υπό της Αστυνομίας αποστέλλεται εις τον Εισαγγελέα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου