Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 11/04/2019 20:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/04/2019 20:12
ΚΑΤΑ την χθεσινήν ημέραν παρετηρήθη πυκνή συγκέντρωσις εις το Παραλιακόν μέτωπον, εις το οποίον εύρε θέσιν και η γερουσία δια να ασχοληθή εφ’ όλων των ζητημάτων της ημέρας.
 
-ΤΟ μπαλέτο του Μπακέα εσκάλωσεν εις την Κωνσταντινούπολιν δια να τέρψη τους θαμώνας ενός των κέντρων της. Εις την Καλαμάταν υπάρχει ελπίς να φθάση μετά δίμηνον οπότε το γλέντι θα ευρίσκεται εις όλην του την δόξα.
 
-ΕΙΣ τους κινηματογράφους χθες κοσμοχαλασιά τόσον κατά τας απογευματινάς, όσον και τας βραδινάς παραστάσεις των. Τα θεωρεία του Αμερικανικού άγνωστον δια ποίον λόγον είχον μεταβληθή εις κρεμαστούς κήπους.
 
-ΕΙΣ τα ντάσινγκ οι χορομανείς εξακολουθούν  να επιτελούν θάυματα χωρίς όμως και να προβαίνουν εις ανακοινώσεις. Αναμένονται εναγωνίως οι εξ Αθηνών χορευτικοί αστέρας από τους καθυστερημένους.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινάς εξ Αθηνών πληροφορίας ο Άγγλος οργανωτής της Αστυνομίας Πόλεων Χαλιντέυ θα ευρίσκεται εις Καλάμαις μετά πάροδον δεκαπενθημέρου. Η άφιξις του Χαλιντέυ έχει σχέσιν με παλαιάν παράκλησιν του Δημοτικού Συμβουλίου και του προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου, όπως επεκταθή και εις την πόλιν μας θεσμός της Αστυνομίας Πόλεων.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου