Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 30/04/2019 20:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2019 20:59
ΠΡΟΧΘΕΣ  ο καραγωγεύς Β. Γραμματικάκης παρέσυρε δια του διτρόχου του και ετραυμάτισεν εις διάφορα του σώματός του μέρη τον παίδα Αναστ. Κροστούρη. Ούτος συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.
 
-Ο Αντώνιος Μαράκας δους τας επί πτυχίω εξετάσεις του ενώπιον των Καθηγητών της Νομικής Σχολής έτυχε του βαθμού λίαν καλώς.
 
-ΕΙΣ την Αστυνομίαν κρατείται η Σταυρούλα Γεωργοπούλου,  άγνωστον πόθεν έλκουσα την καταγωγήν,  η οποία επί τω προσχήματι ότι επιθυμεί να προσληφθή ως υπηρέτρια εισήρχετο εις διαφόρους οικίας απερχομένη πάντοτε την νύκτα αφού αφήρει ό,τι προχείρως ηδύνατο. Η περιώνυμος αύτη προ ημερών προσληφθείσα εις την οικίαν του Π. Στρούμπου απήλθε νύκτωρ αποκομίζουσα διάφορα είδη ρουχισμού, το αυτό δε έπραξε και εις ετέραν οικίαν προσληφθείσα μετέπειτα και τις οίδε εις πόσας άλλας τας οποίας θ’ ανακαλύψει  η ενεργούσα ανακρίσεις Αστυνομία, εις το κρατητήριον της οποίας ευρίσκεται.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου