Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 13/05/2019 22:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/05/2019 22:06
ΕΙΣ την Παραλίαν χθες συνεκεντρώθη πάρα πολύς ωραιόκοσμος με τη διαφοράν ότι δεν εσημειώθη καμία νέα μοντέρνα εμφάνισις. Μόνο στου Μπακέα προς το βράδυ έκαμαν μίαν θριαμβευτικήν παρέλασιν ελάχισται παρεπίδημοι, δια να εξαφανισθούν πολύ σύντομα και πριν οι εστέτ συνέλθουν εκ της καταπλήξεως, οίτινες από πολλού ποιούνται τους περιπάτους των εις την οδόν Ακρίτα, την οποίαν παριστούν ως θαύμα αισθησιακής απολαύσεως.
 
-ΕΙΣ το Πανελλήνιον συνεχίζεται η προσπάθεια προς συμπλήρωσιν των κύκλων, είναι ζήτημα όμως αν θα καταστή δυνατόν να επιτύχη, δεδομένου ότι η αντίδρασις ενισχυθείσα τελευταίως απειλεί να αχρηστεύσει όλας τας δυνάμεις των ωραιοπαθών.
 
-ΕΙΣ τους κινηματογράφους χθες εξαιρετική κοσμική συγκέντρωσις εις την οποίαν τον τόνον έδωσαν αι μπερτινίζουσαι, μεταβάλλουσαι, όπως συνήθως, τα περισσότερα θεωρεία εις κέντρα κοτσομπολιάς επικίνδυνα.
 
-ΟΙ εμιγκρέδες επανέκαμψαν μετά πολύμηνον απουσίαν, δια να δώσουν νέαν ζωήν εις το εγκαταλελειμμένον μποεμικόν άσυλον.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου