Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 22/05/2019 19:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/05/2019 19:59
Ο χθεσινός καιρός με τον τρελλοβορηάν δεν έπέτρεψε την έξοδον εις τας ωραιοφιλικάς αντιπροσώπους. Ούτω δε αι υπαίθριοι συγκεντρώσεις δεν παρουσίασαν ό,τι από ημερών ανυπομόνως ανεμένετο. Καιρού επιτρέποντος η επίδειξις θα γίνει την Κυριακήν χωρίς καμίαν ελλανόδικον επιτροπήν, της οποίας τα μέλη χθες όλως εκτάκτως ανεχώρησαν δι’ Αθήνας οπόθεν θα επανέλθουν μετά εβδομάδας.
 
-Η χθεσινή του κινηματογράφου συνεκέντρωσε πολύν κόσμον και παρουσίασεν εκπλήξεις εις όλα τα ανήσυχα πνεύματα. Λέγεται ότι το καλοκαίρι θα έχωμεν οπωσδήποτε καλόν θίασον, ήρχισαν δε ψιθυριζόμενα και ονόματα διαφόρων θιασαρχών.
 
-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η πρόχειρος επισκευή ωρισμένων οδών της πόλεως δι’ αμμοστρώσεως. Περί επισκευής της οδού Φαρών μέχρι της στιγμής οριστική απόφασις δεν ελήφθη.
 
-ΕΙΣ τον προσφυγικόν συνοικισμόν των Αρμενίων εσημειώθη κρούσμα ευλογίας. Ο προσβληθείς απεμονώθη αμέσως, υπό των αρχών δε ελήφθησαν όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα προς αποσόβησιν εξαπλώσεως της νόσου. Παρά του Υπουργείου, προς ο ανεκοινώθη υπό της Νομαρχίας το σημειωθέν κρούσμα, εζητήθη επειγόντως η αποστολή δαμαλίδος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου