Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 01/06/2019 19:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/06/2019 19:32
ΤΟ αστυνομικόν τμήμα Φιλιατρών τηλεγραφικώς ανέφερε χθες προς την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής, ότι ο Π. Πούλος ετραυμάτισε τον Π. Χριστόπουλον δια περιστρόφου. Αφορμή του τραυματισμού ήτο προηγηθείσα φιλονικία των κατόπιν κρασοκατανύξεων εις τινά εκεί τελούμενον γάμον. Ο Πούλος αναχωρήσας εκείθεν μετέβη εις την οικίαν του και παραλαβών περίστροφον εκαιροφυλάκτει έξωθι ταύτης, πυροβολήσας τον Χριστόπουλον, ευθύς ως ούτος διήλθεν εκείθεν. Ο δράστης συλληφθείς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.
 
-ΚΑΤΑ τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Πυλίας χθες περί ώραν 4ην μ.μ. οι Τιμόθεος και Αναστάσιος Ψώνης κάτοικοι Πύλας, ετραυμάτισαν σοβαρώς δια μαχαίρας εις την κεφαλήν τον συγχώριόν των Ηλίαν Σεφερλήν. Οι δράσται συλληφθέντες αποστέλλονται εις τον ενταύθα εισαγγελέα.
 
-ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ εις την αγοράν μας από μιας εβδομάδος τα πρώτα κεράσια και τα πρώτα τζάνερα.
 
-ΠΡΟΣ ενίσχυσιν του Φιλοπτώχου Συλλόγου Κυριών τα συμβούλια των κοινοτήτων Στενυκλάρου και Παπαφλέσσα εψήφισαν ανά δραχμάς πεντήκοντα έκαστον.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου