Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 03/06/2019 21:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/06/2019 21:41
ΚΟΣΜΟΣ πολύς και αφόρητος χθες εις την Παραλίαν εδικαίωσε τας προβλέψεις των οιωνοσκόπων.
 
-ΤΑ τραμ έστενον υπό το βάρος πλήθους συμπολιτών, τα αμάξια δε και τα αυτοκίνητα είχον επιταχθή μέχρις ενός.
 
-ΤΟ «Πανελλήνιον» μεταξύ των άλλων συνεκέντρωσε και όλους τους ακτιονίστ πανηγυρήσαντας τον θρίαμβόν των, ενώ εις τον αντιβραχίονα τα πλήθη ασφυκτιωδώς συνωθούντο δι’ έν δόληον περίπατον.
 
- ΕΙΣ τον νέον κινηματογράφον επέδραμον όλοι οι Καλαματιανοί. Ομηρικοί αγώνες διεξήχθησαν δια την απόκτησιν μιας καρέκλας, όπου το ωραίον φύλον αντεπροσωπεύθη επαρκέστατα, ούτω δε είχομεν άφθονα σχόλια και κριτικαί επί του έργου.
 
ΘΙΑΣΟΝ θα έχωμεν κατά πάσαν πιθανότητα τον Ιούλιον με πλούσιον ρεπερτουάρ περιλαμβάνον τα νεώτερα έργα.
 
-ΑΦΙΚΕΤΟ εις την πόλιν μας ο διάσημος ταχυδακτυλουργός Καρύδης όστις προ εικοσιπενταετίας είχεν δώση ενταύθα παραστάσεις και αφήκεν εποχή. Ο Καρύδης θα δώση δύο παραστάσεις εις την αίθουσαν του Αμερικανικού μπαρ, θα κάμη δε δυσκολώτατα πειράματα, ουδεμίαν έχοντα σχέσιν με εκείνα που ενεφάνισαν διάφοροι άλλοι τον τελευταίον καιρόν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου