Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 07/06/2019 19:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/06/2019 19:42
ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ μέχρι τούδε εκράτησεν η ιδέα της εξαφανίσεως των εκ φραγκοσυκών φρακτών των κυριωτέρων οδών της πόλεως αίτινες παρουσιάζουν πρωτοφανή ασχήμιαν, αλλ’ ουδέποτε ελήφθη οριστική απόφασις.
 
Η Διοίκησις Χωροφυλακής τελευταίως επιθυμούσα να εξακριβώση εάν οι εκ φραγκοσυκών φράκται των εν λόγω οδών είναι επικίνδυνοι εις την δημοσίαν υγείαν, απηύθυνε σχετικόν έγγραφον προς την ενταύθα δημοσίαν γεωπονικήν υπηρεσίαν, ήτις εγκαίρως απήντησεν ότι αι φραγκοσυκαί και ιδίως αι σηπόμεναι αποτελούν κίνδυνον ως μεταβαλλόμεναι εις εστίας κωνώπων και διαφόρων ασθενειών.
 
ΚΑΤΟΠΙΝ τούτου πληροφορούμεθα ότι η Διοίκησις Χωροφυλακής κατήρτισεν αστυνομικήν διάταξιν την οποίαν υποβάλλει προς επικύρωσιν εις την Νομαρχίαν δια της οποίας υποχρεούνται οι ιδιοκτήται φρακτών εκ φραγκοσυκών εις κεντρικά σημεία της πόλεως να αντικαταστήσουν αμελητί ταύτας, είτε δια φρακτών εκ τριανταφυλλιών είτε δι’ άλλων μικρών καλλωπιστικών δένδρων ίνα λείψη πλην των άλλων και το σημερινόν αηδές θέαμα. Η αστυνομική διάταξις ίσως υποβληθή εντός της σήμερον προς έγκρισιν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου