Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 10/06/2019 19:37 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/06/2019 19:37
Ο κόσμος ως ήτο επόμενον χθες με την αφόρητον ζέστην εξεστράτευσεν εις την Παραλίαν και κατέλαβεν εξ εφόδου το «Πανελλήνιον» και τα καναπεδάκια του αντιβραχίονος.
 
ΝΕΑΙ εμφανίσεις πάρα πολλαί εσημειώθησαν με την διαφοράν ότι ο μηνύων ωραιογράφος δεν ηθέλησε να αναλάβη τα υψηλά του καθήκοντα.
 
ΕΙΣ την ακρογιαλιάν συνεκεντρώθησαν οι φυσιολάτραι δια να παρουσιάσουν νέας εκπλήξεις εις τους οπαδούς των.
 
-Ο πρόεδρος της Κοινότητος Δραγουμάνου τηλεγραφικώς ανέφερεν ότι εις την περιφέρειάν του ενέσκηψαν σμήνη ακρίδων επιφέρουσαι μεγάλας καταστροφάς εις τα σιτηρά και ιδίως εις το αραβόσιτον, ζητεί δε όπως τω αποσταλούν αι κατάλληλοι οδηγίαι προς καταδίωξιν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου