Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 12/06/2019 19:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/06/2019 19:12
ΤΗΝ ίδρυσιν του Καλλιτεχνικού Συλλόγου επηκολούθησεν η ίδρυσις Θεατρικού Ομίλου αποτελουμένου από τα καλύτερα ερασιτεχνικά, δραματικά, μουσικά και φωνητικά στοιχεία της πόλεώς μας. Μέχρι σήμερον οι φιλότιμοι νέοι οι αποτελούντες τον θεατρικόν όμιλον χωρίς θόρυβον και ρεκλάμες επροχώρησαν αρκετά, χάρις εις τον ζήλον και την καλλιτεχνικήν ορμήν των. Από τον όμιλον αυτόν περιμένομεν να δοθή πραγματική ώθησις εις την καλλιτεχνικήν και πνευματικήν κίνησιν των Καλαμών.
 
Η πρώτη εμφάνισίς του θα γίνει μετά μίαν εβδομάδα με εν ωραίον θεατρικόν έργον του οποίου τα κυριώτερα πρόσωπα θα υποδυθούν νέαι ερασιτέχναι. Τα σκηνικά υπερτέλεια κατασκευάζονται από τον γνωστόν καλλιτέχνην Νικολάου. Κατά τα διαλείμματα η τελείως κατηρτισμένη ορχήστρα θα εκτελέση πολλάς των νεωτέρων ελληνικών και ξένων μουσικών συνθέσεων.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ ο Κ. Κουρκουτάς επετέθη αδίκως κατά των Νικολ. Νικολοπούλου και Σπυρ. Μπαρούτσου, συλληφθείς δε υπό των αστυνομικών οργάνων απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων της καταδιώξεως ο φυγόποινος Νικόλαος Πετρίχος, ο οποίος παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου