Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 24/06/2019 18:12 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/06/2019 18:12
ΚΑΤΑ τον μοναδικόν εστέτ η χθεσινή συγκέντρωσις εις την παραλιακήν βίλλαν ήτο θαύμα αισθησιακής απολαύσεως. Οι κλητοί ήσαν πάρα πολλοί αλλά πάντες ανεγνώρισαν υπεροχήν εις την επήλυδα ξένην, χωρίς να ακουσθή ουδέ η ελαχίστη διαμαρτυρία παρά των εγχωρίων αντιπροσώπων του ωραιοφυλικού κόσμου.
 
ΜΟΝΟΝ αι Μπερτινίζουσαι εθεώρησαν απαραίτητον να αποχωρήσουν εγκαίρως, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας. Το γεγονός αυτό, κατά τον εστέτ πάντοτε, ουδένα συνεκίνησεν εκ του κύκλου των κεκλημένων.
 
Η αυριανή συγκέντρωσις θα γίνη εις την εξοχικήν βίλλαν πλησίον της οποίας έχουν στηθή και τα φιλολογικά δίκτυα ενός επικινδύνου τριτσέτου, το οποίον παρ’ όλας τας απειλάς του δεν προέβη μέχρι τούδε εις αποκαλύψεις.
 
ΟΙ σπόρτσμαν ενεφανίσθησαν πάλιν χθες το απόγευμα δια να σκορπίσουν απλώς υποσχέσεις. Την εκτέλεσιν των σχεδίων των ανέβαλον δι’ ευθετωτέραν περίστασιν και δεν θα τα πραγματοποιήσουν εάν δεν λάβουν την αναμενομένην ενίσχυσιν η οποία πάρα πολύ βραδύνει.
 
ΕΠΙΔΕΙΞΙΝ κουστουμιών θα έχωμεν εις την Παραλίαν αύριον εσπέρας. Δι’ αυτήν πολλά λέγονται τίποτε όμως μετά θετικότητος δεν δύναται να γραφή. Η Μονταίν υπόσχεται να κρατήση λεπτομερή πρακτικά της κριτικής ήτις θα ακολουθήση την επίδειξιν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου