Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 15/07/2019 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/07/2019 19:00
Η ζέστη γίνεται ανυπόφορος και πολλοί προτιμούν την Αλαγωνίαν δια τας εξορμήσεις των. Δεν είναι όμως ολίγοι που  θα λάβουν την άγουσαν προς τα μεσσηνιακά και λακωνικά παράλια, όπου θα συγκεντρώσουν πολύν κόσμον, ιδίως ξένον. Ημείς οι περιλειπόμενοι θα καβουρδιθώμεν εις το καλαματιανό λιοπύρι δια να δεχώμεθα μόνον το βράδυ την δροσιά με το σταγονόμετρον.
 
- Η χθεσινή ζουρ φιξ συνεκέντρωσεν επί το αυτόν πολύν και εκλεκτόν κόσμον, αι δε νέαι εμφανίσεις υπήρξαν εκτάκτως ενδιαφέρουσαι.
 
-Ο ράπτης Γεώργιος Σταθόπουλος, όστις είχε μεταβή εις την εν Παρισίοις Ακαδημαϊκήν Σχολήν του Napolitano, προς παρακολούθησιν της κοπτικής τέχνης, αφίκετο χθες και επανέλαβε τας εργασίας του.
 
-Ο Παντελής Ν. Σπηλιώτης, παιδίατρος – παθολόγος, διευθυντής επί επταετίαν του τέως Βρεφοκομείου Καλαμών, δέχεται επισκέψεις εν τω φαρμακείω Χρυσικοπούλου.
 
-Η πλήρης διαμόρφωσις της οδού Ακρίτα επιβάλλεται να συντελεσθή όσον το δυνατόν το ταχύτερον. Η πόλις μετά τόσους κόπους και θυσίας απέκτησε μίαν μοναδικήν οδόν περιπάτου, η οποία επί έτη μακρά είναι ημιτελής χάρις εις τον ντολτσοεφαρνιεντισμόν όλων μας. Είναι όμως καιρός η δημοτική αρχή να αποφασίση και συμπληρώση όλας της τα ελλείψεις, προ παντός δε αποφασίση και εκτελέση την δενδροφύτευσίν της.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου