Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 22/07/2019 19:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/07/2019 19:33
ΠΑΝΤΕΣ παθούσι την καλήν υγείαν, αλλά και πάντες αδιαφορούσιν, ως προς τα μέσα της διατηρήσεώς της. Επιδεικνύουσιν αδιαφορίαν εγκληματικήν, αδιαφορίαν ακατανόητον, εις στιγμήν καθ’ ην θα ηδύναντο ευκόλως δια των Καταποτίων Πινκ να τονώσωσι, να αναζωογονήσωσι τους εξηντλημένους οργανισμούς των.

ΤΑ Καταπότια Πινκ ανακαινίζουν και εξαγνίζουν το αίμα, δίδοντα ούτω εις αυτό νέαν ζωήν. Επί πλέον τονώνουν το νευρικόν σύστημα και αποκαθιστώσι τελείως την όρεξιν και τας λειτουργίας της πέψεως. Η αξιοθαύμαστος αυτών αναζωογονητική ιδιότης τα καθιστά απαράμιλλα προς καταπολέμησιν των παθήσεων εκείνων ων η αιτία οφείλεται εις την εξασθένησιν του αίματος ή εις την αδυναμίαν του νευρικού συστήματος, οίαι είναι η αναιμία, η νευρασθένεια, η ατονία των νεύρων, η γενική αναιμία.

ΠΡΕΠΕΙ επίσης να νοηθή ότι η χρήσις των Καταποτίων Πινκ, ενεργουμένη εις πάσαν αλλαγήν εποχής, είναι μία εγγύησις καλής υγείας. Τα Καταπότια Πινκ πωλούνται εις τα φαρμακεία Χ. Κουτραφούρη και Υιού και Ν. Μοσχούτη προς δραχμάς 18 το κυτίον. Γενικός αντιπρόσωπος Ν.Κ. Παπακώστας, εν Πειραιεί.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου