Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 17/08/2019 21:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/08/2019 21:29
ΠΟΛΛΟΙ εκ των εξαγωγέων διετύπωσαν ζωηρά και δίκαια παράπονα δια την βεβιασμένην συλλογήν των σύκων, τα οποία προσεφέρθησαν αυτάς τας ημέρας εις το εμπόριον, ανεπαρκώς απεξηραμένα και εντελώς ακατάλληλα δι’ εξαγωγήν.
 
ΕΦΙΣΤΩΜΕΝ ιδιαιτέρως την προσοχήν των παραγωγών επί των δυσαρέστων συνεπειών τας οποίας κατ’ ανάγκην θα έχη επί της τιμής του προϊόντος η παραχθησομένη κακή εντύπωσις εις τας ξένας αγοράς εκ των πρώτων φορτώσεων.
 
ΕΑΝ τυχόν εξακολουθήση το άτοπον αυτό θα ευρωθώμεν εις την πολύ δυσάρεστον θέσιν να επιδιώξωμεν δια της Αστυνομίας την κατάσχεσιν παντός φορτίου ακαταλλήλου προς εξαγωγήν, ίνα προληφθούν τοιουτοτρόπως η δυσφήμισις του προϊόντος και αι ζημίαι του εμπορίου. Ο πρόεδρος Ιωάννης Καμπάς.
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου