Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 22/08/2019 19:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/08/2019 19:42
ΕΝΤΟΣ της εβδομάδος αναχωρεί τριμελής επιτροπή δι’ Αθήνας όπως ενεργήση δια την εκτέλεσιν των αντιπλημμυρικών και υδραυλικών έργων εν τη άνω και κάτω Μεσσηνία. Η επιτροπή θα ενεργήση, καταλλήλως εξ ονόματος των κατοίκων αμφοτέρων των περιφερειών όπως χορηγηθή δάνειον δια την άμεσον έναρξιν της εκτελέσεως των έργων, ελπίζει δε αι προσπάθειαί της να στεφθούν υπό επιτυχίας.
 
-ΕΝΕΚΡΙΘΗ υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών η καταρτισθείσα παρά του μηχανικού Τριφυλίας μελέτη δια τον καθορισμόν του εσωτερικού δικτύου του σωληνωτού υδραγωγείου της πόλεως, εψηφίσθη δε και η σχετική εκ δραχμών 38.500 πίστωσις.
 
-ΟΙ κάτοικοι του χωρίου Πλατανίων δια χθεσινής προς τον Νομάρχην αναφοράς των ενίστανται κατά του συνταχθέντος παρά του κοινοτικού συμβουλίου ερανικού καταλόγου δια την συντήρησιν της αγροφυλακής, ως πλημμελώς συνταχθέντος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου