Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 31/08/2019 18:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/08/2019 18:24
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να συνδεθώσιν αι κοινότητες του τέως Δήμου Μεθώνης με την πρωτεύουσαν του Δήμου, μετεκλήθη προς χάραξιν των οδών ο μηχανικός Τριφυλίας Ξάστερος. Οι αδελφοί όμως Χαραμαρά εκ του χωρίου Πηδάσου αποστέργοντες την διέλευσιν μιας των οδών εκ των κτημάτων των και προς ματαίωσιν της κατασκευής, κατέστρεψαν τα χαραχθέντα παρά του εν λόγω μηχανικού σημεία. Οι κάτοικοι και οι πρόεδροι ζητούν την καταδίωξιν τούτων και την λήψιν μέτρων εκ μέρους του Υπουργείου.
 
-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Οιχαλίας εψήφισε πίστωσιν δραχμών 5.000 δια την ενέργειαν ερευνών προς ανεύρεσιν της πηγής των υδάτων του χειμάρρου Χαράδρου εκ της οποίας υδρεύετο παλαιά η κοινότης, ίνα εκ τούτων υδρευθή και πάλιν.
 
-ΕΙΣ την γείτονα Μεσσήνην η ελονοσία κάμνει αληθή θραύσιν. Υπερχίλιοι κάτοικοι μαστίζονται εκ των ελωδών πυρετών, τους οποίους τινές αποδίδουν εις την ορυζοκαλλιέργειαν. Κατά την γνώμην όμως των ειδικών η φοβερά αύτη πληγή δεν οφείλεται εις την καλλιέργειαν της ορύζης αλλ’ εις την πρωτοφανή ακαθαρσίαν ήτις επικρατεί. Ο πρόεδρος της κοινότητος δεν αποφασίζει να εξαφανίση τα εις την είσοδον της Μεσσήνης υπάρχοντα δύο τεράστια καταπράσινα τέλματα, τα οποία αποτελούν την μεγαλυτέραν εστίαν;
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου