Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 02/09/2019 20:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/09/2019 20:54
ΤΟ ραφείον του Τζώρτζη, πλουτισθέν απευθείας εκ Παρισίων με τα τελευταία φιγουρίνια της θερινής σεζόν, αναλαμβάνει ηγγυημένως την ραφήν παντός είδους ενδυμασιών με εφαρμογήν και σικ παριζιάνικο. Η επιμελημένη και απαραμίλλου τέχνης εργασία του Τζώρτζη, κατέστησε το ραφείον του το συμπαθέστερον εις τους γνωρίζοντας να ενδύωνται και διακρίνονται δια την κομψότητα των κουστουμιών των. Περί τούτου επείσθησαν πλέον όσοι ράπτονται εις το ανωτέρω ραφείον και θα πεισθώσιν όσοι λάβωσι την καλωσύνην να εμπιστευθώσιν εις τον Τζώρτζην την ραφήν των κουστουμιών.
 
-ΕΚ του λιμένος μας απέπλευσαν προχθές δύο ξένα ατμόπλοια με φορτία σύκων δια τας αμερικανικάς αγοράς. Έτερα παραλαμβάνουν σύκα δια Τεργέστην.
 
-ΕΚ στατιστικής του νομογεωπόνου συνάγεται, ότι η επελθούσα ζημία εκ της μη καταπολεμήσεως του δάκου εις τον τέως δήμον Ανδανείας ανέρχεται εξ ελαττώσεως της παραγωγής εις εξ εκατομμύρια, των υπολοίπων δε κοινοτήτων εις 84 τοιαύτα.
 
-ΚΑΤΑ τον λήξαντα μήνα Αύγουστον τρεχ. έτους εγεννήθησαν εν τη ημετέρα πόλει 55 και απεβίωσαν 39, κατά τον αντίστοιχον δε μήνα του παρελθόντος έτους εγεννήθησαν 47 και απεβίωσαν 20.
 
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου