Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 09/09/2019 20:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/09/2019 20:36
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ εξ Αθηνών ότι το Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Πειραιώς δι’ εγγράφου του παρεκάλεσε τον υπουργόν Γεωργίας, όπως υπογραφή και δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νομοσχέδιον περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. περί εμπορίας οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής, ως μετερρυθμίσθη υπό της επί τούτω καταρτισθείσης επιτροπής.
Η δημοσίευσις του ανωτέρω διατάγματος κρίνεται αναγκαία, διότι τούτο περιείχε διατάξεις οίτινες θίγουν αντί να προστατεύουν την οινοπαραγωγήν και το οινεμπόριον.
 
-ΠΑΡ’ όλον τον επιμελήν καθαρισμόν των φρεάτων και την εκβάθυνσιν αυτών υπό ειδικών εργατών, τα περισσότερα τούτων δεν αποδίδουν ή ελαχίστην ποσότητα ύδατος, αποτέλεσμα της οποίας είναι οι δυσχέρειαι των συνοικιών δια την ύδρευσιν. Διότι τούτο οφείλεται εις την ξηρασίαν των τελευταίων ετών κατά την γνώμην των ειδικών, ο κ. Δήμαρχος ζητεί όπως επισπευθή η εξ Αθηνών κάθοδος ειδικού υδραυλικού μηχανικού.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό των αστυνομικών οργάνων του σταθμού Θουρίας παρανόμως οπλοφορούντες οι εκ Σπερχογείας καταγόμενοι Δημ. Σ. Τσούκαλης και Ιω. Γ. Χριστόπουλος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου