Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 10/09/2019 20:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2019 20:15
ΛΟΓΩ των γεγονότων και του καιρού η δια χθες προαγγελθείσα κοσμική συγκέντρωσις εματαιώθη. Ούτω δε οι επί ημέρας τώρα αναμένοντες περιέπεσαν εις τόσην μελαγχολίαν, ώστε ουδείς ηδύνατο να τους παραμυθήση. Πολλοί εξ αυτών οριστικώς απελπισθέντες εδήλωσαν ότι θα αποσυρθούν εκ νέου εις το ερημητήριόν των, όπου δεν εννοούν να δεχθούν τους ασπόνδους των φίλους συλληφθέντας τον τελευταίον καιρόν με τα κλοπιμαία ανά χείρας. Μόνον ο σπόρτμαν ούτω θα παραμείνη κύριος του πεδίου, χρησιμοποιών καταλλήλως τους επήλυδας μετά των παλαιών μαθητών.
 
-ΤΟ υπαίθριον ντάνσιγκ κατηργήθη δια λόγους τηρουμένους μυστικούς επί του παρόντος. Ελπίζεται το Ραδιό να συγκατατεθεί και προβή εις ανακοινώσεις, οπότε οι φαινομενικώς αδιάφοροι θα εξαναγκασθούν να μεταβάλουν στάσιν.
 
-Η εις άνω Σέλιτσαν εκδρομή των επανεμφανισθέντων εγχωρίων πεζοπόρων εματαιώθη την τελευταίαν στιγμήν. Διότι ο οιωνοσκόπος μετά πάσης σοβαρότητος ανεκοίνωσε χθες ότι εντός διημέρου θα συμβούν λιμοί και καταποντισμοί.
 
-Ο ωραιοφιλικός κόσμος μετ’ ανεξηγήτου επιμονής ερωτά εάν τον χειμώνα θα έχωμεν θίασον. Προς καθησύχασίν του παρέχεται η πληροφορία ότι εφ’ όσον ο κομπέρ της νέας επιθεωρήσεως πρόκειται να παραμείνη ενταύθα, η έλευσις καλού θιάσου είναι πλέον η εξασφαλισμένη. Η επιθεώρησις θα τον κρατήση αιχμάλωτον.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου