Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 23/09/2019 18:07 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2019 18:07
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ παρά των οργάνων του σταθμού Πεταλιδίου ο Νικ. Σκουρκάς φέρων μεθ’ εαυτού όπλον άνευ αδείας και κατηγγέλθη επί παρανόμω οπλοφορία.
 
-ΧΘΕΣ υπό αστυνομικών οργάνων της καταδιώξεως συνελήφθησαν ως παρανόμως οπλοφορούντες οι Κ. Λεβεντόπουλος, Αναστ. Μανώλης, Δ. Κουλόπουλος, Ανδρ. Μπουζαλάς, Ιω. Δικαίως, Π. Χριστόπουλος και Π. Κορωνιός. Άπαντες παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα δια τα περαιτέρω.
 
-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Πύργου Τριφυλίας επέβαλε πρόσθετον φορολογίαν δια μίαν τριετίαν δραχμών 10 επί εκάστου χιλιολίτρου σταφίδος και δύο οκάδας τοις εκατόν επί του ελαίου δια την ανέγερσιν διδακτηρίου.
 
Επίσης, ενέκρινε ν’ απαλλοτριωθώσι καταλαμβανόμενα υπό της πλατείας γήπεδα, προς τούτο δε ζητεί όπως διαταχθή μηχανικός και μεταβή εκεί προς σύνταξιν του πίνακος απαλλοτριώσεως.
 
-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ εις τον τομέα Κυπαρισσίας η τρίτη διαβροχή των ελαιοδένδρων δια την καταπολέμησιν του δάκου των ελαιών.
 
-ΠΡΟΣ εξοικονόμησιν των απαιτουμένων χρημάτων δια την κατασκευήν διαφόρων έργων, το Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρβελίου επέβαλε ειδικόν κοινοτικόν φόρον δύο δραχμάς κατά κεφαλήν επί των σφαζομένων προς κατανάλωσιν ζώων.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου