Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 07/10/2019 19:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/10/2019 19:42
Ο ωραιοφυλικός κόσμος μετά μεγάλης αγωνίας αναμένει τας σημερινάς εμφανίσεις, χάριν των οποίων από χθες και το ωραιογραφικόν καρνέ ητοιμάσθη.
 
-ΔΙ’ αυτάς πολλά λέγονται, διότι οι περισσότεροι μετεβλήθησαν εις απίστους Θωμάδες. Αι προβλέψεις αυτήν την φοράν ετέθησαν κατά μέρος δια να ομιλήσουν τα πράγματα.
 
-Ο αρχηγός των σπόρτμαν εδήλωσεν αδιαθεσίαν και οι υποτακτικοί εθεώρησαν φρονιμώτερον να επιχειρήσουν μίαν εκδρομήν μέχρις Αγίας Σιώνος από την οποίαν δεν έμειναν δυσαρεστημένοι.
 
-ΣΗΜΕΡΟΝ Κυριακή η Φιλαρμονική θα παιανίση εν τη πλατεία του Κινηματογράφου ώρα 5.30 μ.μ.
 
-ΥΠΟ των οργάνων του σταθμού Χατζή συνελήφθη ο λιποτάκτης στρατιώτης Κωνστ. Π. Φιλόπουλος, ο οποίος απεστάλη εις τον εισηγητήν Κορίνθου.
 
-ΤΟ μέγα ζυθο-ζαχαροπλαστείον του Γεωργίου Μπακέα, το μοναδικόν κοσμικόν κέντρον δια τας Καλάμας, ανακαινισθέν τελείως παρέχει εις την εκλεκτήν του πελατείαν παρεκτός του αφρώδους και γευστικωτάτου με εκλεκτούς δε μεζέδες ζύθου και τα γλυκίσματά του, δια τα οποία ψημίζεται, με αγνότατα υλικά, αληθινόν θαύμα γεύσεως. Υπηρεσία πρόθυμος. Ούτω το Ζυθο-Ζαχαροπλαστείον του Γ. Μπακέα θα αρχίση συγκεντρώνον την καλυτέραν τάξιν της κοινωνίας μας, ήτις θα ευρίσκη εκεί παν ό,τι ζητήση.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου