Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 11/10/2019 20:34 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/10/2019 20:34
ΑΙ Γενικαί Αποθήκαι Καλαμών ανακοινούσι κατόπιν των δημοσιευθέντων εις την εφημερίδα «Μεσσηνιακός Κήρυξ» σχετικώς με απόπειραν νοθείας του σταφιδοκάρπου εν τη επί τη οδού Αναγνωσταρά αποθήκη της Παμμεσσηνιακής Ενώσεως, ότι πράγματι την 23ην τρέχ. και ώραν 1ην μ.μ. ανευρέθησαν εν τη αποθήκη ταύτη της ρηθείσης Ενώσεως 11 σακίδια περιέχοντα άμμον εισαχθέντα άγνωστον δια ποίον σκοπόν την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας και τα οποία την επομένην διαταγή ημών απεκομίσθησαν εκ της αποθήκης ταύτης.
 
Η ανωτέρω αποθήκη περιέχει σταφιδόκαρπον δηλωθέντα προς παράδοσιν εις την τελευταίαν αγοράν των πλεονασμάτων εκ λιτρ. 200.000 και σταφιδκόκαρπον ενεχύρου εκ λιτρών 120.000 με περιθώριον επί πλέον 30 χιλιάδων λιτρών, εξελεχθέντα δε δια κυβομετρήσεως από το ρητόν όρον ίνα υπ’ ευθύνην της Παμμεσσηνιακής Ενώσεως παραδοθή οριστικώς δια ζυγίου εις την υπηρεσίαν ημών το δηλωθέν ποσόν 200.000 λιτρών δια λογαριασμόν του ΑΣΟ ενεδοθησομένη ευκαιρία εκκενώσεως αποθηκών μας ή διαθέσεως σταφίδος.
 
ΟΥΔΕΝΑ επομένως κίνδυνον διέτρεξαν τα συμφέροντα του ΑΣΟ, υπέχουσι δε ακεραίας τας ευθύνας τα όργανα της Παμμεσσηνιακής εφ’ όσον αποδειχθή κατά την αρξαμένην παραλαβήν του σταφιδοκάρπου ότι εν τη άνω αποθήκη αυτής υπάρχει τυχόν νενοθευμένος σταφιδόκαρπος, οπότε θέλουσιν ενεργηθή τα υπό του άρθρου 2 του Νόμου ΒΜΕ και του άρθρου 3 του καταστατικού Νόμου «Περί Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού» οριζόμενα.
Εκ του Γραφείου Γενικών Αποθηκών Καλαμών.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου