Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 17/10/2019 18:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/10/2019 18:17
ΕΙΣ παρά την θέσιν Ξηροκάμπι οικίαν της περιφερείας Γιαννίτσης ευρέθη νεκρά παρά του επιστρέφοντος εκ Καλαμών αδελφού της Ιωάννου , η Γιαννούλα θυγάτηρ Παν. Πατικοπούλου ετών 17. Έντρομος ο αδελφός της εκάλεσεν εις βοήθειαν. Οι πρώτοι σπεύσαντες αντελήφθησαν εις τον λαιμόν της ατυχούς κόρης αύλακα εκ σχοινίου, πλησίον της δε ευρίσκετο κάθισμα.
 
ΕΞΗΚΡΙΒΩΘΗ ότι αύτη απηγχονίσθη δέσασα το σχοινίον εκ τινός δοκού της οροφής και εγκαταλείψασα το κάθισμα επί του οποίου ευρίσκετο ορθία. Εις το διάβημά της προέβη εις στιγμήν καθ’ ην απουσίαζε της οικίας ο πατήρ της μεταβάς προς συλλογήν ελαιών. Οι λόγοι οι ωθήσαντες την αυτόχειρα εις το απονενοημένον διάβημα παραμένουν άγνωστοι, καθόσον αύτη ουδένα είχε λόγον, ούτε παρετηρήθη τι το ύποπτον εκ μέρους των οικείων της.
 
-Ο Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών κατά τον παρελθόντα μήνα Σεπτέμβριον ε.έ. εδαπάνησε δραχ. 12.962,40 δια των οποίων εχορήγησε εις τους πτωχούς της πόλεως τα κάτωθι είδη τροφίμων: 138 οκ. Έλαιον, 187 οκ. Ζυμαρικά, 152 και 1/2 οκ. Ρύζι, 86 και 1/2  οκ. Ζάχαρι, 43 οκ. Όσπρια, 2 οκ. Βακαλάον, και 51 κυτία γάλα
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου