Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 05/11/2019 20:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/11/2019 20:16
Η χθεσινή αραιά βροχή, η οποία έπεσε την πρωίαν, εχαιρετίσθη γενικώς ως ευοίωνον σημείον τερματισμού της ανομβρίας. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί οι οποίοι έσπευσαν να προφητεύσουν ότι θα βρέχη κατά διάρκειαν όπως προ ετών συνέβαινεν, εξηγούντες την προφητείαν των εις ιδιορρύθμους ειδικάς μετεωρολογικάς παρατηρήσεις.
 
-ΟΙ νεοσύλλεκτοι έδωκαν ιδιαιτέραν όψιν εις την πόλιν, η οποία επλημμύρισεν από χακί.
 
-ΕΙΣ το θέατρον κάθε βράδυ η συγκέντρωσις είναι αρκετά πυκνή. Ιδία μάλιστα προχθές. Αλλά διατί ο κόσμος επιχειρεί εξόδους μόνον κατά Σάββατον και Κυριακήν;
 
-ΕΙΣ τα χοροδιδασκαλεία αρκετή κίνησις. Ο ωραιόκοσμος αναμένει με ζωηράν συγκίνησιν την έναρξιν των περιόδων των χορών.
 
-ΟΙ εφετινοί τρεις χοροί της Φιλαρμονικής θα είναι μοναδικοί, προετοιμάζεται μάλιστα και μία έκπληξις πρωτότυπος δια την πόλιν μας κατ’ αυτούς.
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου