Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 07/11/2019 19:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/11/2019 19:29
Η ραγδαία βροχή της προχθεσινής νυκτός, η παραταθείσα μέχρι της μεσημβρίας της χθες, ανεκούφισε τους πάντας. Διότι οι κίνδυνοι της λειψυδρίας δεν φαίνονται πλέον εξ ίσου έντονοι. Πολλοί φοβούνται ότι ενδέχεται η περίοδος της βροχής να εξακολουθήση, οπότε πλέον γεννώνται κίνδυνοι δια νέαν πλημμύραν του Νέδοντος και θα χρειασθή να γίνη νέα λιτανεία δια να σταματήσουν αι βροχαί.
 
ΟΙ δρόμοι με την πρώτην βροχήν κατέστησαν σχεδόν αδιάβατοι από την λάσπην. Φαίνεται ότι είναι μοιραίον δια τους συμπολίτας να βασανίζονται άλλοτε από την σκόνην και άλλοτε από την λάσπην.
 
-ΧΘΕΣ εις τας φυλακάς Αλεξανδράκη έλαβε χώραν συμπλοκή δια λίθων και ξύλων μεταξύ των φυλακισμένων Καλογεροπούλου και Παχέου, κατά την οποίαν ετραυματίσθη ο παρατυχών φυλακισμένος Αλευρομάγερας και ο Καλογερόπουλος δια λίθον εις την κεφαλήν.
 
-ΧΘΕΣ περί την 1ην μ.μ. ανευρέθη εντός της κοίτης του ποταμού Νέδοντος και πλησίον των κρεοπωλείων έκθετον βρέφος άρρεν, όπερ φαίνεται ότι εγεννήθη νεκρόν. Η αστυνομία ενεργεί ανακρίσεις.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου