Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 11/11/2019 19:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/11/2019 19:51
ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ δια Παρισίους ο άρτι απολυθείς των τάξεων του Στρατού έγκριτος ιατρός της πόλεώς μας Περικλής Κουτσουμπός, όπως παρακολουθήση τας νέας θεραπευτικάς μεθόδους.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ την 3 μ.μ. ο εκ Μύλου της Ιθώμης Γ. Κ. Καστανάς ενώ διεσκέδαζεν μετ’ άλλων ομοχωρίων του εφονεύθη εκ των ριπτομένων εκ των συνδιασκεδαζόντων μετ’ αυτού ασκόπων πυροβολισμών.
 
-ΑΙ πρώται βροχαί κατέστησαν τας πλείστας των οδών εντελώς αδιαβάτους. Αληθινά τενάγη και βορβωρώδεις λίμναι έχουν σχηματισθή πανταχού. Η απαισία εικών φρονούμεν ότι πρέπει να πείση την δημοτικήν εκπροσώπησιν περί της ανάγκης όπως το ταχύτερον γίνη μία συστηματική και όχι πρόχειρος επισκευή των οδών, χάριν αυτής ταύτης της εμφανίσεως της πόλεως και δια να παύση η αναγκαστική εις το άλμα εξάσκησις των κατοίκων, ιδία των συνοικιών.
 
-ΕΙΣ το Ζευγολατιό ο Νικ. Αλ. Θεοδωρακόπουλος περιελθών εις ρήξιν μετά του αδελφού αυτού Ανδρ. Θεοδωρακοπούλου δι’ οικογενειακούς λόγους ετραυμάτισεν τούτον ελαφρώς δια δικάννου, συλληφθείς δε απεστάλη εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου