Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 17/05/2017 21:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/05/2017 21:42
ΝΕΩΤΑΤΟΣ απεβίωσε χθες και εκηδεύθη ο Σταύρος Τσαγκάρης, Πολιτικός Μηχανικός. Ο τόσον προώρως μεταστάς νεαρός επιστήμων περιεκοσμείτο από ζηλευτάς αληθώς αρκετάς ήθους και μορφώσεως, ούτως ώστε ο θάνατός του ν’ αποτελή πραγματικήν απώλειαν. Σπουδαστής ακόμη είχε ελκύση ιδιαιτέρως την προσοχήν και την εκτίμησιν των καθηγητών του, διακρινόμενος δε πάντοτε επεράτωσε τας σπουδάς του και έτυχε διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού αριστεύσας κατά τας εξετάσεις του.
 
ΜΕΤΑ ταύτα προληφθείς εις την υπηρεσίαν κράτους επέδειξε χαρίσματα, φιλεργίαν και αφοσίωσιν προς το καθήκον του τοιαύτην ώστε εκέρδισε αμέριστον την εμπιστοσύνη και την εκτίμησιν των προϊσταμένων του. Ιδίως εις το  Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου της Παιδείας όπου υπηρέτησε προσήνεγκε πολυτίμους υπηρεσίας.
 
Η πολιτεία αναγνωρίζουσα και βραβεύουσα την ικανότητά του, απέστειλεν τον Σταύρον Τσαγκάρην δαπάναις του κράτους εις Ευρώπην δι’ ειδικάς μελέτας εις τον κλάδον της ανεγέρσεως Διδακτηρίων. Προς τον σκοπόν αυτό επεσκέφθη Γαλλίαν, Ελβετίαν και τελευταίως διαμένων εν Γερμανία προσεβλήθη από ανίατον νόσον και ηναγκάσθη να επιστρέψη εις Ελλάδα, διακόψας τας σπουδάς του. Αι προσπάθειαι της Επιστήμης απέβησαν εις μάτην και ο ατυχής επιστήμων υπέκυψε χθες εις το μοιραίον, ίνα βυθίση εις πένθος τους οικείους του και παν όσοι τον είχον γνωρίση.
 
ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» απευθύνει προς τους οικείους του τα θερμά του συλλυπητήρια.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου