Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 12/08/2017 21:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/08/2017 21:59
ΚΑΤΑ χθεσινόν εκ Θεσσαλονίκης τηλεγράφημα το ατμόπλοιον «Θέτις» εφ’ ου επιβαίνουν 800 Μεσσήνιοι απολυθέντες έφεδροι απογραφής 1921 ανεχώρησε την 8 μ.μ. ώραν της παρελθούσης Παρασκευής κατευθυνόμενον ενταύθα. Κατά τους υπολογισμούς της Λιμενικής Αρχής θα παραπλεύση εις τον λιμένα μας τας νυκτερινάς ώρας της σήμερον. Εις τους αφικνουμένους παρασκευάζεται ενθουσιώδης υποδοχή εις την οποίαν θα συμμετάσχη σύσσωμος ο Λαός. Τους απολυθέντας εφέδρους θα προσφωνήση ο δήμαρχος Σάλμας, θα προσφερθώσι δε εις αυτούς αναψυκτικά και σιγαρέττα  υπό του Συλλόγου των Κυριών.
 
-ΕΙΝΑΙ μοιραίον δύναταί τις να είπη, το παρά το κηπάριον της πλατείας τετράγωνον των ξυλίνων παραπηγμάτων άτινα ατυχώς κατ’ αναπόδραστον ανάγκην ονομάζονται καταστήματα και αδρά πληρώνονται παρά των ενοικούντων ενοίκια, να καταστώσιν εστία των κατά καιρούς πυρκαϊών.
 
ΟΥΤΩ χθες περί την 1.50΄ μ.μ. εξερράγη πυρκαϊά επί του εν τω άνω τετραγώνω παντοπωλείου των Μαρκάκη – Μασουρίδου, το οποίον μανιώδες και ευνοούμενον υπό του πνέοντος ανέμου εξετράπη προς τα προς την βορείαν πλευράν καταστήματα τα έχοντα πρόσοψιν προς την επάνω πλατείαν, απειλουμένου ούτω ολοκλήρου αυτού του τετραγώνου.
 
ΟΙ κατά την έναρξιν της πυρκαϊάς καταφθάσαντες ολίγοι πολίται και τινές χωροφύλακες αγωνίζονται προς κατάσβεσιν του πυρός. Επί τόπου καταφθάνουν κατόπιν ο φρούραρχος Κοντόσης, ο διοικητής της Χωροφυλακής Ζαμπετάκης, ο δήμαρχος, όλη η διαθέσιμος δύναμις της ενταύθα φρουράς και δύναμις χωροφυλάκων, αι οποίαι διατίθενται προς εξασφάλισιν των εμπορευμάτων των εκκενουμένων καταστημάτων Καπετανάκη, Αλεβίζου, Κοτταροπούλου, Καμαρινάκη, Βαρναβέλια, Στραβοσκιάδη, Δουβρή και των λοιπών τοιούτων όπισθεν του καιομένου. 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου