Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 10/09/2017 19:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2017 19:45
Η σημερινή ημέρα, ημέρα εθνικού πένθους επί τη απωλεία της Μικράς Ασίας, θα ενσταλάξη εις τας ψυχάς όλων των Ελλήνων την οδύνην και το ψυχικόν άλγος δια την σκληράν δοκιμασίαν την οποίαν κατά την ιδίαν ημέραν του παρελθόντος έτους υπέστη το έθνος.
Εις ένδειξιν του μεγάλου εθνικού πένθους σήμερον εις όλους τους Ναούς του Κράτους θα τελεσθώσι μνημόσυνα υπέρ των πεσόντων κατά τας διαφόρους μάχας αξιωματικών και οπλιτών και πάντων των λοιπών δούλων αδελφών μας.
 
ΕΙΣ τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Υπαπαντής θα παραστώσι πάσαι αι ενταύθα πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, η δημοτική αρχή, πάντα τα σχολεία αμφοτέρων των φύλων, αι συντεχνίαι, τα σωματεία και πλήθος κόσμου. Όσον αφορά την συμμετοχήν του Στρατού, κατόπιν διαταγής του Μεράρχου Κλάδου εξεδόθη ημερησία διαταγή του Φρουραρχείου κατά την οποίαν εν τάγμα του 36ου συντάγματος θα παραταχθή άνευ όπλων έξωθι του Μητροπολιτικού Ναού, οι Λόχοι δε του 9ου Πεζικού Συντάγματος θα διανεμηθώσιν εις τους λοιπούς ναούς της πόλεως, σχηματιζομένης εκ της ενταύθα Μοίρας του Πυροβολικού μιας πεζής πυροβολαρχίας άνευ όπλων, ήτις θέλει λάβη μέρος εις την στρατιωτικήν παράταξιν προς των ναών.
 
ΣΗΜΕΡΟΝ την 10ην και 45΄ από του εξώστου του Επιμελητηρίου θα ομιλήση ο παρεπιδημών ενταύθα Γενάδης με θέμα Πατριωτικόν.
 
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου