Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία!


Πρώτη Δημοσίευση: 04/11/2019 18:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/11/2019 18:40
ΤΑ κάτωθι μέλη του Συνεταιρισμού Αρφαρών υπεξαιρέσαντες τα προϊόντα του Συνεταιρισμού των επώλησαν ταύτα εις το εμπόριον, είναι δε ούτοι οι εξής: Κωνστ. Ι. Νιάρχος, Γρ. Π. Βαλασσόπουλος, Αντ. Γ. Γεωργούντζος, Γεώργ. Ν. Ζαλαχώρης, Βασ. Ι. Νιάρχος, Γρ. Δ. Κατσαμπάνης, Γεώργ. Ι. Σκούλικας, Δημ. Ηλ. Παπανικολός, Ιωάν. Λ. Νιάρχος, Διον. Π. Γιανιάς και Βασίλ. Μπούρας. Εναντίον των ανωτέρω επεδόθη μήνυσις ενώπιον του Εισαγγελέως δια την παράνομον πράξιν των ως και κατά των αγορασάντων τα προϊόντα των εμπόρων.
 
-Ο Νικόλαος Τσουμάκης εκ Δάρα, μέλος του εκεί Συνεταιρισμού Γεωργικού Ταμείου, δεν εξόφλησεν το προς τούτον χρέος του. Δια την παρανομίαν του αυτήν θα δοθή μήνυσις εναντίον του και θα ενεργηθή κατάσχεσις του εν τω ελαιουργείω του ευρισκομένου ελαίου, εν Οσμάναγα Πυλίας.
 
-ΕΙΣ την Μεσσηνίαν ελάχιστα δάση υπάρχουν. Το πυρ και η σκαπάνη φιλοτίμως συνηγωνίσθησαν δια την αποψίλωσίν των. Αι δασικαί εκτάσεις, αν κρίνη κανείς από το ειδησεολόγιον, εξακολουθούν να απογυμνούνται από τους παρανόμως υλοτομούντας. Η κατάστασις είναι τοιαύτη, ώστε να επιβάλλεται η άτεγκτος εφαρμογή του νόμου, διότι τότε μόνον υπάρχει ελπίς να σταματήση το κακόν. Διότι με την τροπήν η έλαβον τα πράγματα μετά πάροδον ελαχίστου χρόνου δε θα υπάρχη ουδέ ίχνος δασικής εκτάσεως εις την Μεσσηνίαν.


πηγή: αρχείο Θάρρους
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου