Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 28/06/2016 20:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/06/2016 20:10
ΣΥΝΗΛΘΕ χθες το εσπέρας εις το νομαρχιακόν κατάστημα η επιτροπή του Κέντρου Εφοδιασμού Καλαμών και ησχολήθη επί των εξής ζητημάτων: Υπεβλήθη αίτησις των ενταύθα εργοστασιαρχών παραγωγής ζυμαρικών αιτουμένων την αύξησιν της τιμής των ζυμαρικών λόγω ανατιμήσεως των αλεύρων, η επιτροπή όμως μετά συζήτησιν ηύξησε την τιμήν των εις τας δραχμάς 4,15 κατ’ οκάν. Όσον αφορά στον κανονισμόν της τιμής του πωλουμένου εν τη αγορά τυρού, η επιτροπή αφήκεν ελευθέραν την πώλησιν τούτου.
 
ΑΝΕΛΑΒΕΝ επίσης την απόφασιν περί κανονισμού των τιμών των ξενοδοχείων φαγητού. Όσον αφορά στο γάλα και την γιαούρτην, η επιτροπή το μεν γάλα αφήκεν ανατίμητον διατιμήσασα μόνον την γιαούρτην προς δραχ. 3,60 κατ’ οκάν.
 
ΕΝΩΠΙΟΝ της επιτροπής παρουσιασθείσα και αρτοποιοί τινές και παρεκάλεσαν ταύτην όπως αναθεωρήση την προτέραν απόφασίν της περί διατιμήσεως του λευκού άρτου εις δραχμάς 3 κατ’ οκάν, διότι η τιμή αύτη ως έχουσι σήμερον τα πράγματα είναι τελείως δι’ αυτούς ασύμφορος, η επιτροπή όμως απέστερξε να μεταβάλη την απόφασίν της θεωρούσα συμφέρουσαν την κανονισθείσαν παρ’ αυτής τιμήν των 3 δραχμών κατ’ οκάν και ελύθη η σύσκεψις. Κατόπιν τούτου οι ηλεκτρικοί κλίβανοι εξακολουθούν να μη παράγουν λευκόν άρτον πλην του αρτοποιείου Ισμαήλου, το οποίον εξακολουθεί ανελλιπώς την παραγωγήν και πώλησιν άρτου πολυτελείας εις την κανονισθείσαν υπό της επιτροπής τιμήν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: 


Προσθήκη νέου σχολίου