Έργα πυροπροστασίας στα σχολικά συγκροτήματα Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 18/10/2019 09:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/10/2019 09:28
Το θέμα της εισήγησης για έγκριση: 1 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης για την «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας», 2. Προκαταρκτικής μελέτης του έργου «Συντήρηση και υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας», 3. Υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Π» για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καλαμάτας, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας
Σύμφωνα με την εισήγηση, στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν 93 σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε 77 σχολικά συγκροτήματα. Έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων που βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου Καλαμάτας και αυτών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας διαπιστώθηκε ότι μόνο 30 σχολικά κτήρια έχουν εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας εκδόθηκε για τα 8 από αυτά, ενώ σε ισχύ βρίσκονται μόλις 2 από αυτά. Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για όλα τα σχολικά κτήρια της περιοχής του.
Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης των Δήμων της χώρας για: i. τη  σύνταξη  νέων  μελετών  πυροπροστασίας  -  σχεδίων  κάτοψης  και  τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, ii. την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, iii. τη  σύνταξη  και παράδοση  των  τευχών  δημοπράτησης για  την υλοποίηση  των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και iv. την  υλοποίηση  και  τη  συντήρηση  μέτρων  και  μέσων  εγκεκριμένης  μελέτης πυροπροστασίας.
Εφόσον εγκριθεί το αίτημα χρηματοδότησης, αρχικώς θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύνταξη των μελετών πυροπροστασίας. Κατά το στάδιο αυτό θα συνταχθούν οι νέες μελέτες πυροπροστασίας, θα γίνει η αποτύπωση όσων σχολικών μονάδων απαιτείται (καθώς υπάρχουν μονάδες για τις οποίες δεν υπάρχουν σχέδια κατόψεων), η επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Οι μελέτες πυροπροστασίας που θα εκπονηθούν, θα παραληφθούν από το Δήμο Καλαμάτας μόνο εφόσον έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Στη συνέχεια θα δημοπρατηθεί η υλοποίηση και η συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που θα περιγράφονται στα, υποβληθέντα από τον μελετητή, τεύχη δημοπράτησης.
Η αίτηση χρηματοδότησης θα είναι συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 688.069,75 ευρώ, που αφορά στην εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων υλοποίησης πυροπροστασίας, και θα αποτελείται από 76 υποέργα.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις