Ακίνητο 10 στρεμμάτων ψάχνει ο Δήμος Οιχαλίας

Πρώτη Δημοσίευση: 26/04/2016 19:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 26/04/2016 19:41
Φανερή μειοδοτική δημοπρασία προκήρυξε ο δήμαρχος Οιχαλίας για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη διαχείριση απορριμμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.
 
Προϋποθέσεις
Το ακίνητο πρέπει:
-Να έχει συνολική έκταση τουλάχιστον 10 στρεμμάτων
-Να έχει οδική πρόσβαση ικανή για απορριμματοφόρα
-Να είναι όσο το δυνατόν επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες υψομετρικές κλίσεις
-Να έχει πράξη χαρακτηρισμού από τη Διεύθυνση Δασών ως μη δασικό
-Να απέχει από τα όρια οικισμού απόσταση μεγαλύτερη των 800 μέτρων
-Να απέχει από τα όρια Σχεδίου Πόλης απόσταση μεγαλύτερη των 1000 μέτρων
-Να απέχει από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων, λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων, απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων
-Να απέχει από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων
-Αποκλείονται οι περιοχές φυσικού κάλλους, NATURA
-Αποκλείονται δασικές περιοχές
-Αποκλείονται οι Βιομηχανικές Περιοχές
-Να απέχει από δίκτυο ηλεκτροφωτισμού απόσταση μικρότερη των 1.500 μέτρων
-Να απέχει από δίκτυο ύδρευσης απόσταση μικρότερη των 1.500 μέτρων
-Να απέχει από θεσμοθετημένες ζώνες ειδικών χρήσεων γης απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων
Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:
-Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
-Τίτλο ιδιοκτησίας
-Τοπογραφικό διάγραμμα (με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87) με απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με εντοπισμένα τα όρια των οικισμών και αποτυπωμένα τα ποτάμια και τα υδατορέματα που τυχόν υπάρχουν.
-Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από τον ενδιαφερόμενο για τη λεπτομερή περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου
-Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο ακίνητο πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει το μισθίο.
 
Προφορική δημοπρασία
Οι προσφορές οι οποίες δε θα συνοδεύονται από αυτά τα στοιχεία δε θα γίνονται δεκτές και θα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. Οι δε προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Δήμο Οιχαλίας, ενώ με τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης θα παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία θα είναι προφορική, θα ορισθεί με έγγραφο του δημάρχου Οιχαλίας και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερομένους των οποίων τα προσφερόμενα αγροτεμάχια κρίθηκαν κατάλληλα.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια 2 χρόνια.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Δήμο Οιχαλίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00 – 14.00, Πλατεία Αγ. Ιωάννου –Μελιγαλάς. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27240 22264/2724360300.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις