Δήμος Τριφυλίας: Μέχρι αύριο ηλεκτρονικές προσφορές για το ταρτάν Σταδίου Φιλιατρών

Πρώτη Δημοσίευση: 03/10/2019 19:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2019 19:20
Μέχρι την Παρασκευή υποβάλλονται προσφορές στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο με τίτλο «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» του Δήμου Τριφυλίας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα είναι από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (600.000 ευρώ) ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 & Ίδιους Πόρους (2.000 ευρώ). Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο στίβο του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και ορθή κατασκευή του, όπως αυτές οι εργασίες αναφέρονται στον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 13/2019 μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 602.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 485.483,87 ευρώ, ΦΠΑ: 116.516,13 ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 4η/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 9η/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Περίληψη έχει δημοσιευθεί στον Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.
Η Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr, στη διαδρομή: Αρχική σελίδα - Ενημέρωση - Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.
 
Δικαίωμα
συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Οικοδομικών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.710 ευρώ.
 
Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης).Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις