Δημοπρατείται η συντήρηση του Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό

Πρώτη Δημοσίευση: 31/05/2019 18:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/05/2019 18:42
Δημοπρατείται μέσα στον Ιούνιο το έργο «Συντήρηση – οδική ασφάλεια στην 82η εθνική οδό της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Τμήμα Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό)», από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και περιλαμβάνει χωματουργικά- τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση και ασφάλεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 το πρωί π.μ., μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 το πρωί.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 4 ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Β.Β.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις