Διεθνή διαγωνισμό για μεταφορά και διαχείριση απορριμμάτων προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Μάνης

Πρώτη Δημοσίευση: 15/01/2019 19:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/01/2019 19:21
Δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Μάνης για τη μεταφορά και διαχείριση των απορριμμάτων του, για ένα έτος, αντί 409.200 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η υποβολή προσφορών ξεκίνησε χθες, ενώ θα διαρκέσει έως τις 14/2/2019 και ώρα 12.00. Η δε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου.
 
Αντικείμενο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας που περιλαμβάνει τη μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Δυτικής Μάνης και συγκεκριμένα:
-Παραλαβή, μεταφορά και επεξεργασία ποσότητας 3.000 tn ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Καλαμάτας, όπως αυτό προέκυψε από την επεξεργασία αποβλήτων υλικών συσκευασίας)
-Επεξεργασία διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων που θα προκύψει από την επεξεργασία 3.000 tn Ανάμεικτων Δημοτικών Αποβλήτων.
-Διαχείριση υπολείμματος επεξεργασίας και ειδικότερα υπολείμματος επεξεργασίας ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων και υπολείμματος επεξεργασίας διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος ανάμικτων δημοτικών αποβλήτων.
 
Όροι
Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι, πλέον της παραλαβής (στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης) και μεταφοράς, τα αστικά στερεά απόβλητα του Δήμου Δυτικής Μάνης θα τυγχάνουν επεξεργασίας προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης – αξιοποίησης και ειδικότερα:
-Οι 3.000 tn ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Καλαμάτας) θα οδηγηθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχωρισμού μέσω μηχανικών μέσων ή/και χειροδιαλογής και εν συνεχεία δεματοποίησης με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων και το διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος.
-Οι ποσότητες διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων θα οδηγηθούν προς επεξεργασία σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας, με στόχο τη, με ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost).
Επιπλέον, εκτός της παραλαβής (στα όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης), μεταφοράς και επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων, το υπόλειμμα που αναμένεται να προκύψει από την επεξεργασία στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις θα τυγχάνει περιβαλλοντικά ορθής και βιώσιμης διαχείρισης και ειδικότερα:
−Οι ποσότητες υπολείμματος επεξεργασίας ανάμικτων δημοτικών αποβλήτων και υπολείμματος επεξεργασίας διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος ανάμεικτων δημοτικών αποβλήτων θα οδηγούνται είτε προς προσωρινή αποθήκευση με ευθύνη του αναδόχου, είτε προς περαιτέρω διαχείριση με μια ή/και περισσότερες ή/και συνδυασμό των ακόλουθων τεχνολογικών λύσεων:
▪Τελική διάθεση σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ).
▪Παράδοση σε αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας για παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου (Refuse Derived Fuel: RDF) προς ενεργειακή αξιοποίηση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου, ασβέστη, ή σε μονάδες αποτέφρωσης.
▪Εκτέλεση θαλάσσιας ή χερσαίας διασυνοριακής μεταφοράς προς χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες προς περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίηση.
▪Οποιαδήποτε άλλη σύννομη λύση υπάρχει, την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος – διαχειριστής του υπολείμματος δύναται και νομιμοποιείται να υλοποιήσει.
 
Σε ένα χρόνο
Ο χρόνος έχει καθορισθεί σε ένα έτος. Στην περίπτωση που το διάστημα των 365 ημερών παρέλθει χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της σύμβασης: α) παραλαβή, μεταφορά και επεξεργασία ποσότητας 3.000tn ανάμικτων δημοτικών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Καλαμάτας), β) επεξεργασία διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος ανάμικτων δημοτικών αποβλήτων και γ) διαχείριση ποσότητας υπολείμματος επεξεργασίας, τότε δύναται να παραταθεί, όχι όμως πέραν του τριμήνου. Επίσης, στην περίπτωση που το συμβατικό τίμημα εξαντληθεί πριν παρέλθει η χρονική διάρκεια του ενός έτους, αυτόματα λήγει και η σύμβαση.

Της Βίκυς Βετουλάκη 



Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις