"Δρόμοι της Ελιάς" - Η πληρωμή της «κοινωφελούς» εξαρτάται από το υπουργείο

Πρώτη Δημοσίευση: 22/11/2012 17:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2012 17:33

Αποστάσεις από την καθυστέρηση που παρατηρείται στις πληρωμές των εργαζόμενων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, παίρνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς».
Σε σχετική του ανακοίνωση, γνωστοποιεί ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΥΔ/ΕΠΑΝΑΔ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ, επικαλείται και την έκκληση που απηύθυνε στις 2 Νοεμβρίου προς τους αρμόδιους υπουργούς, περιφερειάρχη Πελοποννήσου, βουλευτές και δημάρχους της Μεσσηνίας, ζητώντας την παρέμβασή τους για αποδέσμευση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και επιτάχυνση της διαδικασίας εκταμίευσης της 2ης δόσης χρηματοδότησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.  Δεδομένου ότι το θέμα είναι πολιτικό και οι «Δρόμοι της Ελιάς» δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων (Υπ. Ανάπτυξης και Υπ. Εργασίας), η παρέμβασή τους κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχεία πληρωμή των ωφελουμένων οι οποίοι στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση υπό την πίεση επιτακτικών αναγκών και υποχρεώσεων.
Αναφέρει επίσης ότι από την πλευρά του ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Η ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας
Στην ενημέρωσή της η αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ), αναφέρει πως κατακλύζεται από ερωτήματα και επισκέψεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σχετικά με την πληρωμή τους και σημειώνει πως οι ωφελούμενοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι  για την διαδικασία των πληρωμών.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται::
-Το πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας» είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους (ΜΚΟ), η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων και λοιπές δαπάνες) και αφορά σε πέντε μήνες απασχόλησης σε Δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
-Σύμφωνα με το άρθρο 8-«Χρηματοδότηση Πράξης-Πληρωμές Δικαιούχου» της υπ αριθμ 1.5131/οικ,3.949/15-04-2011 (ΦΕΚ 613) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Προγράμματος, οι πληρωμές προς τον Δικαιούχο  της πράξης θα πραγματοποιούνται σε τρείς δόσεις ως εξής:
(i) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
(ii) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της
πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.
(iii) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης και όπως έχει περιληφθεί στις σχετικές συμβάσεις, η πληρωμή των ωφελουμένων, διενεργείται με την επιφύλαξη της ομαλής ροής της χρηματοδότησης του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αμέσως δηλ. μετά την έγκριση/αποδέσμευση των αντίστοιχων ποσών (πιστώσεις) από το υπουργείο Ανάπτυξης.
-Η  πληρωμή των δόσεων γίνεται μέσω υπολόγων διαχειριστών, οι οποίοι σύμφωνα με το νόμο είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και στην περίπτωση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ο δικαιούχος αποστέλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, η οποία τα εξετάζει και ενημερώνει τον υπόλογο, ενώ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ο δικαιούχος τα καταθέτει απευθείας στον υπόλογο. Μετά την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών και με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών είναι δυνατή η διενέργεια της πληρωμής στους δικαιούχους. Η πληροφορία για τον ακριβή χρόνο πληρωμής παρέχεται στο δικαιούχο (ΜΚΟ) από τον υπόλογο του κάθε έργου. Τέλος, διευκρινίζεται, ότι καταγράφονται περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ θέσεων που εγκρίθηκαν στο δικαιούχο και των θέσεων που τελικώς συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τέτοια, που δεν είναι δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησης με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό, αλλά απαιτείται τροποποίηση του συνολικού έργου μετά από αίτημα του δικαιούχου, γεγονός που αναστέλλει για μικρό χρονικό διάστημα την διαδικασία πληρωμής. Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις