Εξυπηρέτηση 80 ανέργων στη Μεσσηνία από το Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

Πρώτη Δημοσίευση: 29/10/2015 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/10/2015 19:00
Ογδόντα ανέργους στη Μεσσηνία θα εξυπηρετήσει το Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης, μέσω των δράσεων που το συγκροτούν και αποσκοπούν στην ενεργοποίηση
και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων
τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.
Οι πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς την αγορά εργασίας της Μεσσηνίας, που έχει πληγεί από τη βαθιά οικονομική κρίση της Ελλάδας. Έμφαση πρόκειται να δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής όσο και στη διεύρυνσή της μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το σχέδιο επικεντρώνεται στην προετοιμασία και υποστήριξη των ανέργων ωφελουμένων (εγγεγραμμένων στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ) οι οποίοι πληρούν τους όρους του προγράμματος, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανέρχεται σε 315.000 ευρώ.
Δικαιούχος είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσσήνη».
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης 80 ανέργων ωφελουμένων. Από αυτούς, εκτιμάται πως 6 άνεργοι θα ενταχθούν σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, 15 άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνική επιχείρηση, η οποία δυνητικά θα ενταχθεί σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ 59 άνεργοι θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.
Όσον αφορά στις δράσεις, έχει ήδη εκπονηθεί εξειδικευμένη μελέτη αγοράς εργασίας, όπου καταγράφηκαν οι ευκαιρίες και οι απειλές που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον της περιοχής σε συνδυασμό με τα εσωτερικά ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της Περιφέρειας να ανταποκριθεί σε αυτές, ενώ θα πραγματοποιηθούν μελέτες καλών πρακτικών (best practices) σχετικά με υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες θα αξιοποιηθούν ως εισροή για τις επόμενες δράσεις, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του έργου αλλά και της ίδιας της πράξης.
Περιλαμβάνονται, επίσης, ενέργειες που θα συμβάλουν στη δικτύωση μεταξύ των φορέων της σύμπραξης με τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και στη δικτύωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων με εν δυνάμει απασχολούμενους -ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης και άλλες, που αφορούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, το συντονισμό και τη διαχείριση της πράξης, την κατάρτιση – επιμόρφωση, πληροφόρηση – συμβουλευτική – υποστήριξη. Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις