Επιβολή κυρώσεων στο Δήμο Τριφυλίας για έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη Βάλτα

Πρώτη Δημοσίευση: 17/04/2018 09:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/04/2018 09:28
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τριφυλίας για έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη Βάλτα αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση διαβιβάζεται ο φάκελος της υπόθεσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Συγκεκριμένα, η απόφαση έχει αριθμό πρωτοκόλλου 5165, θέμα «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 και το Ν. 4014/2011, στο Δήμο Τριφυλίας, ως υπεύθυνο φορέα για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη θέση “Φτερόλακα” της Τ.Κ. Βάλτας του Δήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας» και υπεγράφη και αναρτήθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: ΩΑΔΝ7Λ1-ΥΒΤ.
Ο κ. Τατούλης, μετά το υπ’ αριθ. πρωτ. 137043/5.9.2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με συν/νη καταγγελία του κ. Αντώνη Κακκάση για την εκτέλεση αντιπλημμυρικού έργου στη θέση «Φτερόλακα» της Τ.Κ. Βάλτας ∆.Ε. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας (αριθ. πρωτ.4550/23.9.2016 Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας) και μια σειρά άλλων εγγράφων μεταξύ Υπηρεσιών και Αρχών, αποφάσισε:
«α) Την επιβολή προστίμου πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) στο Δήμο Τριφυλίας(ΑΦΜ: 090036367 ∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), ως υπεύθυνο φορέα για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη θέση “Φτερόλακα” της Τ.Κ. Βάλτας του ∆ήμου Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, διότι αυτό υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση του Ν. 4014/2011 και της Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε, Υ.Α. 37674/2016, σχετ. (6,7,10)). Σελ. 3 από 4
β) 1. Ο Δήμος Τριφυλίας να προβεί σε εξέταση της επάρκειας του υφιστάμενου έργου όσον αφορά στην ομαλή απορροή των υδάτων, ώστε να μη δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα.
Τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει με το Ν. 4042/2012».Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις