Επιδότηση έως και 55% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Πρώτη Δημοσίευση: 14/10/2019 18:44 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/10/2019 18:48
«ΤΡΕΧΟΥΝ» (ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Ν. 4399/2016 έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.
 
«ΤΡΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ήδη παράταση της 3ης προκήρυξης του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 29η Νοεμβρίου 2019.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αυξημένες ενισχύσεις (επιδότηση 55%) απολαμβάνουν στον Αναπτυξιακό Νόμο (και από τα δύο καθεστώτα – προγράμματα «που τρέχουν») οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα ή των κλάδων Τεχνολογίας – Πληροφορικής - Επικοινωνίας, οι Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) - Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών, οι εξωστρεφείς ή καινοτόμες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό έργο σε Βιομηχανικές Περιοχές, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόληση, οι επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο υλοποιείται σε χαρακτηρισμένες Ειδικές Περιοχές του Νομού, οι επιχειρήσεις από συγχώνευση και οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία.
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ως Ειδικές χαρακτηρίζονται, από το Ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος):
-Από το Δήμο Καλαμάτας οι Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας
-Από το Δήμο Δυτικής Μάνης οι Δημοτικές Ενότητες Λεύκτρου και Αβίας (ολόκληρος ο Δήμος)
- Από το Δήμο Οιχαλίας η Δημοτική Ενότητα Είρας
-και από το Δήμο Τριφυλίας η Δημοτική Ενότητα Τριπύλας
 
ΕΙΔΙΚΕΣ… ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ειδικές ενισχύσεις / επιδοτήσεις 55% (άλλως περί το 40%), δίνονται με το Άρθρο 12 (Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων) και με τα δύο καθεστώτα (προγράμματα), για επενδυτικά σχέδια που πληρούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Είναι εξωστρεφείς πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: ως τέτοιες ορίζονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 70% του κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε και χωρίς την προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν περισσότερο από το 85% του κύκλου εργασιών το τρίτο έτος πριν από το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Για την τεκμηρίωση της αύξησης των εξαγωγών οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
β. Είναι καινοτόμες πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις. Καινοτόμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις των οποίων οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία (3) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος.
γ. Είναι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ανεξαρτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας, αποκλειόμενης ρητά της εξαγοράς. Οι ανεξάρτητες Μικρές και πολύ Μικρές (ΜΠΜ) θα πρέπει να υφίσταντο κατά την 22α/6/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4399/2016, ενώ η συγχώνευση θα πρέπει να (έχει) πραγματοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
δ. Είναι πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν την απασχόλησή τους (με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί τουλάχιστον 36 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και το ακέραιο μέρος της ποσοτικής αύξησης των ΕΜΕ σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο του μηδενός.
ε. Είναι συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Ά 2015), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄78)
στ. Είναι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Αγροδιατροφής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους
ζ. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία
η. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.). Ειδικότερα, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης νέων μονάδων ή τα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων μονάδων για νέα οικονομική δραστηριότητα εντός του χώρου υποδοχής. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα
θ. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές (όπως παραπάνω, για τη Μεσσηνία)
ι. Είναι επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές (ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος).
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
•Πρωτογενής Τομέας (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)
•Μεταποίηση
•Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
•Τουρισμός (μόνο Ξενοδοχεία και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, όχι δευτερεύοντα τουριστικά καταλύματα)
•Logistics
•Τομέας Ενέργειας (με σημαντικές εξαιρέσεις)
 
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε (συνολικά) μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε (και συνολικά) με εξωτερική χρηματοδότηση (δάνειο), είτε με ποσόστωση ιδίων και ξένων κεφαλαίων, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.), δηλαδή δεν μπορεί να είναι π.χ. δάνειο με επιδότηση επιτοκίου.
Εναλλακτικά, ο φορέας δύναται να υποβάλει ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του νομίμου εκπροσώπου του για την πρόθεση λήψης δανείου. Βεβαίως, δεδομένης και της τραπεζικής κατάστασης και της ταλαιπωρίας και χρονοτριβής έκδοσης προέγκρισης ή δανείου, έτσι απλοποιούνται οι διαδικασίες για όσους δεν έχουν ίδια κεφάλαια και μπορούν να πάρουν δάνειο (ακόμα και ολόκληρο το ποσό της ίδιας συμμετοχής), αλλά το σίγουρο είναι ότι το δάνειο πρέπει εγκαίρως σε ύστερο αλλά εύθετο χρόνο να εξασφαλιστεί, γιατί αλλιώς επένδυση δεν μπορεί να γίνει…
Με πιο απλά λόγια, σου λέει: Δεν έχεις ίδια κεφάλαια για ίδια συμμετοχή; Πάρε δάνειο. Δεν μπορείς τώρα ή δεν προλαβαίνεις ή είναι… ταλαιπωρία; Βάλε στο επενδυτικό φάκελο μόνο μια απλή επιστολή αίτησης δανείου και στην τεκμηρίωση της βιωσιμότητας (στη μελέτη σου) υπολόγισε με λήψη δανείου υποχρεωτικά διάρκειας 10 ετών και με επιτόκιο 10%. Και εάν τελικά δεν μπορείς να πάρεις το δάνειο (που λες)… χαιρέτα την (εγκεκριμένη) επένδυσή σου…Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις