Η νέα δομή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου- Όλο το πολυνομοσχέδιο

Πρώτη Δημοσίευση: 24/04/2019 19:21 - Τελευταία Ενημέρωση: 24/04/2019 19:35
Σήμερα Μεγάλη Τετάρτη στάλθηκε το πολυνομοσχέδιο που αφορά στην παιδεία στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μεταξύ άλλων, στο πολυνομοσχέδιο υπάρχουν και οι συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων είναι και το ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ακολουθεί το κομμάτι του πολυνομοσχεδίου που αφορά στα ιδρύματα της Καλαμάτας:


Κεφάλαιο Ζ'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 38

Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλά­δας (Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας), με έδρα την Πάτρα καταρ- γείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτοτε­λές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δι­καιώματα, με εξαίρεση τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι., και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, με την επιφύλαξη της παρα­γράφου 7, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την πα­ράγραφο 1 του άρθρου 40, Τμήματα και Σχολές του Πα­νεπιστημίου Πατρών. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρο­νται στα αντίστοιχα Τμήματα.
 2. Κατ’ εξαίρεση, εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πε- λοποννήσου η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, τα Τμή­ματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πλη­ροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολι­τικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και περιέρχονται σε αυτό αυτοδικαίως κατά πλήρη κυριότη­τα, νομή και κατοχή τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, τα αρ­χεία, βιβλιοθήκες και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τις ανωτέρω ακαδημαικές μονάδες.
 3. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά­δας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδο- νται για το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατ’ εξαίρεση εκκρεμείς δίκες με αίτημα τον διορισμό ή υπηρεσιακή μεταβολή προσω­πικού των Τμημάτων της παραγράφου 2 συνεχίζονται α­πό το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύ­ουν έναντι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 4. Για τις συμβάσεις, για τις οποίες το έργο ή η υπηρε­σία παρέχεται σε Τμήματα της παραγράφου 2, ο οικονο­μικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η πληρωμή γίνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση από επιτροπή που ορίζει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Το ίδιο ισχύει και για έργα ή υπηρεσίες για τα οποία έχει εκδοθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υ­πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 6, μπορεί να εξαιρεθεί σύμβαση από τις διατάξεις της παρούσας και να οριστεί ως αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Πελο- ποννήσου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε σχετι­κό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
 5. α) Τα έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδι­κός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υ­πεύθυνος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 40. Κατ’ ε­ξαίρεση για τα έργα/προγράμματα που αφορούν το ίδρυ­μα ή και τους φοιτητές (όπως ιδίως πρακτική άσκηση, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, απόκτηση ακαδη­μαϊκής εμπειρίας) και είναι συγχρηματοδοτούμενα μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α., τα σχετικά κονδύλια ανακα­τανέμονται με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι­σης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανάλο­γα με τις απαιτήσεις των έργων και υλοποιούνται από το οικείο Πανεπιστήμιο. Αν τα παραπάνω έργα/προγράμμα- τα χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο­φιών (Ι.Κ.Υ.) τα σχετικά κονδύλια ανακατανέμονται με α­πόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ι.Κ.Υ., ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων.
β) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την περίπτωση α', υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώ­σεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προ- γράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συ­μπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγ- χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλ­λους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνο­νται και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέ­ουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους.
γ) Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ε­ρευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έως την ολοκλήρωση του έργου τους. Ο εξο­πλισμός κάθε έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού πε­ριέρχεται στο ίδρυμα στο οποίο έχει ενταχθεί ο επιστη­μονικός υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η επιτρο­πή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστη­μίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανα­συγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορι­σμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρ­θρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκροτείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντιπρόεδρος. Στην ε­πιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανε­πιστημίου Πελοποννήσου μετέχει, μέχρι τις 31.12.2021, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και δια­χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας του για οποι­ονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από ένα από τα υ- πηρετούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφα­ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 1. Το ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένων ετών (αποθε- ματικό) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας περιέρχεται στο Πα­νεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή- σου, ως αποθεματικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα του τρέχο­ντος έτους περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως ταμειακά διαθέσι­μα. Το ποσοστό και το ακριβές ποσό που περιέρχεται σε κάθε ίδρυμα καθορίζεται και μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύ­στερα από εισήγηση με συνημμένη σχετική οικονομική έκθεση πενταμελούς επιτροπής που συγκροτείται με α­πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ­μάτων και στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ένας (1) υ­πάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη­σκευμάτων και ως μέλη ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε Πανεπιστήμιο που υποδεικνύεται από την οικεία Σύγκλη­το και οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευ­σης και Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η εισήγηση υποβάλλεται σε προθεσμία που θέτει ο Υπουργός στην απόφαση συγκρότησης.
 2. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
αα) κατανέμονται στα Πανεπιστήμια Πατρών και Πελο­ποννήσου τα ακίνητα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, τα ο­ποία περιέρχονται σε ένα από τα δύο Ιδρύματα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, σύμφωνα με την από­φαση, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαι­ώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομι­κών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιό­τητας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου το οικείο Ίδρυμα υπεισέρχεται αναδρομικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σχετικά με τα οριζόμενα στην απόφαση ακίνητα,
ββ) μπορεί να καθορίζονται ειδικά θέματα, όπως ιδίως η υποχρέωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης συγκε­κριμένων ακινήτων από το ίδρυμα στο οποίο περιέρχεται η κυριότητα στο άλλο, και
γγ) μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα διαδικαστικά θέματα ως προς τον επιμερισμό του ταμειακού υπολοί­που και των ταμειακών διαθεσίμων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, και
δδ) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
β) Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρη­σκευμάτων μπορεί να ζητά τη γνώμη της Επιτροπής της
παραγράφου 6. Ως προς τα θέματα που ρυθμίζονται με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' η απόφαση εκδίδεται άπαξ και δεν ανακαλείται για λόγους ουσίας.

Άρθρο 39
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά­δας με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέ­ρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τα άρθρα 40 έ­ως 42. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που υπηρετεί στη Σχολή Τεχνο­λογικών Εφαρμογών και στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχα­νολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και στο Τμήμα Προσωπικού, στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας, στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών και στο Τμήμα Συντήρησης, με τις αντίστοι­χες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, α­πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 42. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπι­στώνεται με πράξεις του Πρύτανη του οικείου Πανεπι­στημίου, που εκδίδονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες α­πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, μνημονεύουν τις θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν και δημο­σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις απο­φάσεις του Πρύτανη του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και σε περίπτωση άρνησης ένταξης, ασκείται έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αυτεπαγγέλτως, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της πράξης ή κατόπιν προ­σφυγής που ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) η­μερών που αρχίζει από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ένταξης ή της αρνητικής απάντησης ή από την ά­πρακτη πάροδο τριών (3) μηνών από την κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο αιτήματος έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ένταξης. Σε περίπτωση προσφυγής, ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση της προσφυγής.

Άρθρο 40
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ­σονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ως ε­ξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθε­ραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Νοση­λευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Φυσικο­θεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομε- τρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμή­μα Επιστήμης Υλικών ή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή­σεων με έδρα το Μεσολόγγι του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τε­χνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανε­πιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή­σεων με έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ε­ντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο­λογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπι­στημίου Πατρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
ζ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοι­κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκη­σης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών ή στο Τμήμα Μουσειολογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
η) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα­τοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
θ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρή­σεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμή­μα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
ι) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ­σονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδα­τοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών.
ια) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό­νων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
ιβ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επι­στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 1.  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ­σονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα­νικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο­λογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο­ρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο­λογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχα­νικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πε- λοποννήσου.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννή- σου.
 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π., που σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν εναλλακτικά να ενταχθούν σε περισσότερα α­πό ένα Τμήματα, εντάσσονται σε ένα από τα Τμήματα αυτά με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργι­κές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμματεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγρά­φου 1 του άρθρου 44 και αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε δέκα (10) ερ­γάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα εκ των Τμημά­των, στα οποία έχει δικαίωμα ένταξης σύμφωνα με την παράγραφο 1.
 2. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπι­στημίου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέ­λους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ'.
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελ­λάδας ή προσωποπαγή θέση είτε σύμφωνα με την περί­πτωση στ' της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α' 195) είτε σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρα­γράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτώ­σεις α', β' και γ' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/ 2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωπο­παγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Πανεπιστημίου και ζητούν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανι­κή θέση της ίδιας βαθμίδας, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής:
αα) Οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ­λουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συ­ντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χω­ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α' βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήμα­τος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολο- γητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμε- λείς επιτροπές κρίσης, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέ­λη. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, συγκροτείται σε κάθε Τμήμα μία επιτροπή κρίσης από καθηγητές Πανεπι­στημίου α' βαθμίδας συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο του Τμήματος. Η Σύγκλητος συ­ντάσσει κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων και τον υπο­βάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζη­τούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περι­πτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α' 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την πα­ρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η
Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγοντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η α­πόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολογία σε περί­πτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαιρεθούν τό­σα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομείναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτροπής, η Σύ­γκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοινοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, ύστερα από α­πόφαση της Συγκλήτου. Οι αιτήσεις εξετάζονται και α­ξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσό­ντων που προβλέπονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτω­σης γγ' της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφάσεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγ­ματοποιείται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) η­μερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέ­λευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έ­λεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υπο­βολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) η­μέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλειστική προ­θεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του φα­κέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ­μάτων. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την έναρξη ι­σχύος του παρόντος, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι τις 31.8.2019, διαφορετικά ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αιτήσεις μετατροπής θέσης υπο­βάλλονται μέχρι δύο (2) φορές. Η δεύτερη αίτηση υπο­βάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκ­δοση της αρνητικής απόφασης, στο ίδιο ή σε διαφορετι­κό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρρι­ψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμέ­νει στην προσωποπαγή θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπα­γείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέ­σης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος. Όσοι εντάσσονται σε τακτικές θέσεις υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημί­ου από την 1.1.2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδο- θεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε­φαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανά­λογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται: αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοί­κησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής εφαρμό­ζονται οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τους υπηρε- τούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη με­τατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο ο­ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης, η εκπόνηση διδακτορι­κής διατριβής σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέ­χνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασί­ζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επι­τροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα­φούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφα­ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ­μα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστι­κή προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριά­ντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημ­μένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση με­τατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώ­ματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έ­λεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπό- κειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδεί­ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε­ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξή­ντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομι­μότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει­στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευ- ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι­πλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνε­ται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1.1.2020, εφό­σον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, δια­φορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσ­σονται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των με­λών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλ­λης διάταξης.
 1. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας τουλάχιστον πέ­ντε (5) ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε­ριπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 36, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και της παραγράφου 1 του άρθρου 46, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πελοπον- νήσου. Αυτό ισχύει για την πρώτη μετακίνηση μετά την ένταξη σε Τμήμα του οικείου Πανεπιστημίου και μόνο για αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 31.12.2019, διαφορε­τικά έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της α­καδημαϊκής λειτουργίας του Τμήματος υποδοχής και α­φορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του οικείου Πανεπιστημίου. Για την πρώτη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. που προέρχεται από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας α­ποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από γνώμη του Συμβου­λίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρ­θρου 44, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πατρών και του Συμβουλίου Ένταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 54, προκειμένου για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της παρ. 5 του άρ­θρου 16 του ν. 4009/2011.
 2. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που ε­ντάσσεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πα- τρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παράγραφο 4, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγο­νται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστή­μιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος, προσωποπαγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστή­μιο Πατρών ή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν έ­χουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργά­νου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρόσω- πων οργάνων.

Άρθρο 41
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μ έλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι­κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών ή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντι­στοιχία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο­γών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αν οι θέ­σεις τους είναι κατανεμημένες σε Τομείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμα. Αν οι θέσεις τους ανήκουν στο Ί­δρυμα εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.:
αα) του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επιστήμης Υ­λικών ή στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών,
ββ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έ­δρα την Πάτρα και του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα­τοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών,
γγ) του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινω­νίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Ε­πιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρι­σμού ή στο Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
με πράξη του Πρύτανη, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, ύστερα από αίτησή τους που κατατίθεται στη Γραμμα­τεία της Συγκλήτου, γνώμη του Συμβουλίου Ένταξης και Ανάπτυξης της παραγράφου 1 του άρθρου 44 και αιτιο­λογημένη απόφαση της Συγκλήτου. Η αίτηση κατατίθε­ται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση και δη­μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π. δεν υποβάλλει αίτηση, εντάσσεται με απόφαση της Συγκλήτου, με την ανωτέρω διαδικασία και κριτήρια, σε ένα από τα δύο παραπάνω Τμήματα. Τα μέ­λη της παρούσας παραγράφου εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργα­νική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογι- κή προσαρμογή επέρχεται από την 1.1.2020. Αν προκύ­πτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυ­τές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφο­ρά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική δια­φορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδο­μάτων που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α' 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α' 83).


Άρθρο 42
Ένταξη λοιπού προσωπικού
 1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα­τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με εξαίρεση το προσωπικό που είναι κατανεμη­μένο και υπηρετεί στα Τμήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 38, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και το προσωπικό που είναι κατανεμημένο και υπηρετεί στον Ε.Λ.Κ.Ε. στο Τμήμα Προσωπικού, στο Τμήμα Προ­μηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας, στο Τμήμα Πληρο­φοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών και στο Τμήμα Συ­ντήρησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο μεταφέ­ρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προ­σωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατη­γορία - εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με τον βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα α­πό υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γί­νονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφω­να με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοι­πά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δικηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μεταφέρονται αυτοδίκαια και ε­ξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να α­σκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Οι Τεχνικοί Εργαστηρίων μεταφέρονται στο Τμήμα του Πανεπιστημίου στο οποίο μεταφέρονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρ­θρου 40, σε προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστη­μονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακα­δημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτα­κτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρε­σίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο οικείο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Πανεπιστήμιο με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ί­διο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 43
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 1. α) Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, όσοι δηλαδή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρε­ώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπι­στήμιο Πατρών, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφί­ου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 40, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5. Ειδικότερα, με απόφαση της Συγκλήτου και πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος:
αα) οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχει­ρήσεων με έδρα την Πάτρα καιτου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ε­ντάσσονται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο­λογίας ή στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπι­στημίου Πατρών,
ββ) οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Διοι­κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή στο Τμήμα Διοίκη­σης Τουρισμού ή στο Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπι­στημίου Πατρών,
γγ) οι φοιτητές του Τμήματος Οπτικής και Οπτομε- τρίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται σε ένα α­πό τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με την παράγραφο 2,
δδ) οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Τμήμα Επι­στημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές του Τμήματος Κοι­νωνικής Εργασίας έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μόνο σύμφωνα με την παράγραφο 2.
β) Οι φοιτητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανι­κών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Πανεπι­στήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 2 του άρθορυ 40, με δικαίωμα να ολοκλη­ρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις παραγρά­φους 2 και 5.
 1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την απο­φοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ι­σχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτ­λο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχια­κών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμέ­νους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
 2. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι­κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α­ντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να α­σκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυ­χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με από­φαση των οργάνων του Τμήματος του οικείου Πανεπι­στημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύ­ματος.
 3. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμη­μάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου.
 4. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ- χώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ- περβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολου­θήσουν επιπλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έ­δρα το Μεσολόγγι, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε­ων με έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μπο­ρούν να υποβάλουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοι­κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρι­σμού του Πανεπιστημίου Πατρών και οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολι­τιστικών και Τουριστικών Μονάδων μπορούν να υποβά­λουν αίτηση σε ένα από τα Τμήματα Διοικητικής Επιστή­μης και Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Μουσειο- λογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξάρτητα από το Τμήμα στο οποίο εντάχθηκαν σύμφωνα με την παράγρα­φο 1. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορε­τικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υπο­βάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζο­νται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία ε- γκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντι- στοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπου­δών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημί­ου, εκδίδεται έως την 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολο­κλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική βε­βαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 44
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 1. α) Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί έως τις 31.8.2020 Συμβούλιο Ένταξης και Ανάπτυξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη­τικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ως Πρόε­δρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανά­πτυξης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κοσμήτορας της Σχο­λής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά­δας, καθώς και οι εκάστοτε εκλεγμένοι Αντιπρυτάνεις Α­καδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Οι­κονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπι­στημίου Πατρών, ως μέλη. Το Συμβούλιο Ένταξης και Α­νάπτυξης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την ένταξη των με­λών Δ.Ε.Π. και των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι., του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε Τμήματα, σύμφωνα με ό­σα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 και στο άρθρο 41,
γγ) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνη­ση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 40,
δδ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συ­γκρότηση των Επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου 36.
β) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότη- τές του περιέρχονται στα οικεία ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 1. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 35, με εξαίρεση τη Σχολή Νομικών Επιστημών, έως την ολοκλή­ρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Σχολών με εκλογική διαδικασία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α' βαθ­μίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύμα­τος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής,
γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των ορ­γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό­τερο μέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο­σμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ­νας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδα­φίων.
 1. Στα Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 36, με εξαίρεση το Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α' 114), έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφω­να με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμήματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη λειτουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζε­ται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμε­να εδάφια, από την 1 η Σεπτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόε­δροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοί­κησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
 2. α) Στο Τμήμα Νομικής λειτουργεί, από την 1η Σε­πτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδημαϊ­κής του λειτουργίας και μέχρι να καταστεί αυτοδύναμο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017, προσωρινή Συνέλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4485/ 2017, στην οποία μπορούν να μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., μεταξύ των οποίων και μέλη Δ.Ε.Π. της ε­πιτροπής της περίπτωσης β' . Η προσωρινή Συνέλευση τελεί και χρέη Κοσμητείας μέχρι να εκλεγεί στο Τμήμα ι­κανός αριθμός μελών Δ.Ε.Π., ώστε να είναι δυνατή η συ­γκρότηση Κοσμητείας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ­θρου 18 του ν. 4485/2017.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιστημονική επιτροπή. Στην επιτροπή ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, μέλη Δ.Ε.Π. Νομικών Σχολών ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων σχολών που διδάσκουν μαθήματα του ευρύτερου κλάδου των νο­μικών επιστημών, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα, της η­μεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόταση της Συγκλήτου υ­ποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μη­νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ­μάτων συγκροτεί την επιτροπή, χωρίς την πρόταση του προηγούμενου εδαφίου. Αρμοδιότητα της επιστημονικής επιτροπής είναι να καταρτίσει το πρώτο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να το υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Άρθρο 45
Ίδρυση και μετονομασία Σχολών

 1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται οι εξής Σχολές:
α) Γεωπονίας και Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα. β) Διοίκησης, με έδρα την Καλαμάτα. γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα την Τρίπολη. δ) Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα.
 1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία τους αρχίζει από την έ­ναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
 2. Σε κάθε Σχολή συνιστάται Γραμματεία για τη διοικη­τική και γραμματειακή υποστήριξή της, η οποία λειτουρ­γεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α' 174).
 3. Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Άρθρο 46
Ίδρυση Τμημάτων

 1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Γεωπονίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσ­σεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων.
β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων.
γ) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκη­σης.
ε) Λογοθεραπείας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο ε­ντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
στ) Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστη­μών Υγείας.
ζ) Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, με έδρα το Ναύπλιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Καλών Τεχνών.
η) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.
θ) Ψηφιακών Συστημάτων, με έδρα την Σπάρτη, το ο­ποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας.
ι) Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο ε­ντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
ια) Δημόσιας Υγείας, με έδρα την Τρίπολη, το οποίο ε­ντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
ιβ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο­γιστών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιγ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιδ) Πολιτικών Μηχανικών με έδρα την Πάτρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών.
ιε) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, με έδρα την Σπάρτη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
ιστ) Αγροτικής Οικονομίας με έδρα το Αργος, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.
 1. Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αν­θρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημί­ου Πελοποννήσου εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υ­γείας και έχει έδρα την Τρίπολη.
 2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του παρό­ντος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαί­ρεση τα Τμήματα Δημόσιας Υγείας, Αγροτικής Οικονο­μίας και Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, η έ­ναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των οποίων καθορί­ζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εκ- δίδεται ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υ­ποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η α­πόφαση αυτή εκδίδεται έως τις (30) Απριλίου του προη­γούμενου έτους από το έτος έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική.
 3. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία λει­τουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτι­κό και ερευνητικό έργο του.
 4. Σε καθένα από τα Τμήματα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, Αγροτικής Οικονομίας, Φυσι­κοθεραπείας και Δημόσιας Υγείας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..
 5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ι­δρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακα­δημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Γεωπονίας και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία η α- παιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ο­ρίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 6. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Επιτροπή που συγκρο­τείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης, που εκ- δίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Ένταξης, και στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ίδιου άλλως συνα­φούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρι­νή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιη­μένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίη­σης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδά­φιο της περίπτωσης δ' της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 47
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 1. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύεται Πανεπι­στημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Καλαμάτα.
 2. Σκοποί του Π.Ε.Κ. είναι: α) η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, β) η αξιοποίηση των ερευνητι­κών αποτελεσμάτων προς όφελος της ελληνικής κοινω­νίας, γ) η συμβολή στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων, δ) η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φο­ρείς, ε) η διαμεσολάβηση ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη ερευνητικών μονάδων και δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις, στ) η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, ζ) η ανάληψη ε­ρευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δράσε­ων, ιδίως στους τομείς: αα) της γεωπονικής επιστήμης, ββ) της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφίμων, γγ) του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, δδ) της διοίκησης και της οικονομίας, εε) της επιστήμης των μαθηματικών και της πληροφορικής, στστ) των κοινωνι­κών και πολιτικών επιστημών και ζζ) των επιστημών υγεί­ας.
 3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, το Π.Ε.Κ.: α) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους που συνάδουν με τους σκοπούς του, β) συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς της ημεδα­πής ή της αλλοδαπής και προωθεί την οικονομική αξιο­ποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του, γ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνι­κό Δημόσιο, άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, επιστημονικά ή τε­χνολογικά πάρκα και διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
δ) συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώ­μονες σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του, ε) αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συ­ναφή με τους παραπάνω σκοπούς.
 1. Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α) Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών στη γεωπονία, στα τρόφιμα και στο περιβάλλον, με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση: αα) στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στα τρόφιμα, στη γεωπονία και στο περιβάλλον για ποιο­τική και ποσοτική βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, για παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας με υ­ψηλή μικροβιολογική και χημική ασφάλεια, για αξιοποίη­ση των αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων και εξοικονό­μηση ενέργειας και ββ) στην εφαρμογή καινοτόμων με­θοδολογιών για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχε- διασμό και στην ανάπτυξη νέων βιοδραστικών ενώσεων συμπεριλαμβανομένων φυσικών προϊόντων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, σακχάρων και γενικότερα οργανικών ενώσε­ων.
β) Εφαρμοσμένης Μοντελοποίησης (Applied Modeling) με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εφαρμοσμένων μαθη­ματικών για την επίλυση προβλημάτων που απαντώνται στις φυσικές επιστήμες, στη μηχανική, στην οικονομία και τα χρηματοοικονομικά, στη διοίκηση, στις βιολογικές επιστήμες και στη γεωπονία.
γ) Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, με έδρα την Τρίπολη και με εξειδίκευση στην έρευνα, α­νάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την επίλυση προ­βλημάτων στον χώρο της υπολογιστικής επιστήμης και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
δ) Εφαρμογών Πληροφορικής στην Τέχνη και τον Πο­λιτισμό, με έδρα την Τρίπολη και παράρτημα στην Καλα­μάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα, ανάπτυξη και ε­φαρμογή μεθόδων και τεχνικών Πληροφορικής στον Πο­λιτισμό.
ε) Νέων Τεχνολογιών για την Επιχειρηματικότητα και την Παραγωγή, με έδρα την Τρίπολη και παράρτημα στην Καλαμάτα και με εξειδίκευση στην έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων για καινοτόμες πληροφοριακές εφαρμογές στις οικονομικές, διοικητικές και γεωπονικές επιστήμες.
στ) Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Ποσοτικών Με­θόδων στην Οικονομία, με έδρα την Καλαμάτα και πα­ράρτημα στην Τρίπολη και με εξειδίκευση: αα) στην ανά­λυση των σύγχρονων χρηματοδοτικών προϊόντων, ββ) στις μεθόδους διαχείρισης και αντιστάθμισης κινδύνου στην οικονομία και την παραγωγή, γγ) στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης και ερμηνείας για οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες, δδ) στην εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και εε) στη μελέτη της επίδρασης των κοινωνικών και των οικονομικών παραγό­ντων στα χρηματοδοτικά προϊόντα.
ζ) Μεσογειακής Διατροφής και Λειτουργικών Τροφί­μων, με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση στη μελέ­τη της μεσογειακής διατροφής και στην ανάπτυξη μεθο­δολογιών για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων με συγκεκριμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απευ­θύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
η) Μεταναστευτικής Πολιτικής, με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στη μελέτη του φαινομένου των με- ταναστευτικών ροών, των επιπτώσεών του στις ευρω­παϊκές δημόσιες πολιτικές και του τρόπου αντιμετώπι­σής του στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
θ) Δημογραφικής γήρανσης, με έδρα την Κόρινθο και με εξειδίκευση στα θέματα των επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης σε κοινωνικό αλλά και σε οικο­νομικό επίπεδο.
ι) Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετα­σχηματισμού (Technology Governance and Digital Transformation), με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό συστημάτων για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας, της οικονομίας και της διοίκησης, στη θεωρη­τική έρευνα σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στον κοινωνικό μετασχηματισμό.
ια) Ενσωματωμένων Συστημάτων, Μικρο-Νανο-Ηλε- κτρονικής Εφαρμογών (Micro-Nano-Electronics Embedded Systems and Applications), με έδρα την Πάτρα με εξειδί­κευση: αα) στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έ­ρευνας στα κυβερνοφυσικά συστήματα, στις θεματικές περιοχές των αυτοματισμών και του ενσωματωμένου λο­γισμικού, ββ) στα βιοϊατρικά συστήματα και εφαρμογές και στον σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων υλι­κού και γγ) στη μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική, στα προηγμένα αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυ­κλώματα και διατάξεις, αισθητήρες και συστήματα μέ- τρησης/ελέγχου.
ιβ) Ενεργειακών Συστημάτων και Προηγμένων Υλικών (Energy Systems and Advanced Materials), με έδρα την Πάτρα και εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνολογίες και συστήματα παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέρ­γειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις τεχνολο­γίες ελέγχου και προστασίας συστημάτων μεταφοράς η­λεκτρικής ενέργειας, στις σύγχρονες εσωτερικές ηλε­κτρικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς, στη διαχείρι­ση ενέργειας στα σύγχρονα κτίρια, σε θέματα ενεργεια­κής αποδοτικότητας και εξοικονόμηση ενέργειας, στις υ­ψηλές τάσεις και στα προηγμένα μονωτικά υλικά, στις ε­πικοινωνίες μέσω γραμμών υψηλής τάσης και στα προηγμένα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά υλικά και στοι­χεία (devices) και στη φωτονική.
ιγ) Υπολογιστικής Μηχανικής και Έρευνας και Εφαρ­μογών στη Μηχανοτρονική, με έδρα την Πάτρα και εξει- δίκευση στην έρευνα, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυ­ξη: αα) λογισμικού για μηχανικούς με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση κατασκευών, στην ακουστι­κή, στην ανάπτυξη νέων υλικών, στη ρευστομηχανική, στην αεροδυναμική, στη μετάδοση θερμότητας και ακτι­νοβολίας, στη διάχυση μάζας και ββ) συστημάτων για τον έλεγχο και αυτοματισμό της μηχανικής με ηλεκτρι- κά/ηλεκτρονικά συστήματα.
ιδ) Ελιάς και Ελαιολάδου, με έδρα την Καλαμάτα και με εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας παραγωγής και διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων ελαιοκο­μικών προϊόντων.
 1. Διοίκηση του Π.Ε.Κ.:
α) Το Π.Ε.Κ. διοικείται από Συμβούλιο, το οποίο αποτε­λείται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαί­δευσης, ως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθυ­ντές των Ινστιτούτων ως μέλη. Ο Αντιπρόεδρος και οι Δι­ευθυντές επιλέγονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Συμβου­λίου του Π.Ε.Κ. απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να α­σκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντι­πρόεδρο του Συμβουλίου. γ) Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη δι­οίκηση και τη λειτουργία του Π.Ε.Κ., ββ) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υπο­δομών και των εξοπλισμών του, γγ) συντάσσει και υποβάλλει προς τη Σύγκλητο τον τε­τραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Π.Ε.Κ., δδ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσω­τερικό κανονισμό λειτουργίας και την οργανωτική δομή του Π.Ε.Κ.,
εε) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέ­σματα από τις δραστηριότητές του, στστ) αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων των περι­πτώσεων α', γ', ε' και ζ' της παραγράφου 9 και συ­ντάσσει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του, ζζ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει­ες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 13.
δ) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. συγκαλεί το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτι­κής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ­γίας του Π.Ε.Κ..
ε) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
αα) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,
ββ) συντάσσει κάθε δύο (2) έτη την έκθεση απολογι­σμού του Π.Ε.Κ., την οποία υποβάλλει το Συμβούλιο στη Σύγκλητο,
γγ) υπογράφει ως επιστημονικός υπεύθυνος τις συμ­βάσεις προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συ­νάπτει το Π.Ε.Κ. στο πλαίσιο του έργου της περίπτωσης α' της παραγράφου 10,
δδ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που παρέχεται από τον ε­σωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 13.
 1. Κάθε Ινστιτούτο του Π.Ε.Κ. διοικείται από τριμελή συντονιστική επιτροπή, στην οποία μετέχει ως Πρόε­δρος ο Διευθυντής του Ινστιτούτου.
α) Η τριμελής συντονιστική επιτροπή έχει τις εξής αρ­μοδιότητες:
αα) καταρτίζει την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτι­κή του Ινστιτούτου,
ββ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, γγ) εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα τον προϋπολο­γισμό και τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθει­ών και υπηρεσιών που συνάπτει το Ινστιτούτο στο πλαί­σιο του έργου της περίπτωσης δ' της παραγράφου 10, δδ) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργει­ες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 13.
β) Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου έχει τις εξής αρμο­διότητες:
αα) φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτού­του,
ββ) εισηγείται στο Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, γγ) προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, δδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. ή που ορίζεται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παραγράφου 13. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου, τα καθήκοντα αυτά ασκούνται από μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, το οποίο ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρία­ση της επιτροπής, ύστερα από μυστική ψηφοφορία μετα­ξύ των μελών της. Αν ο Διευθυντής ελλείπει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του ως μέλος της τριμελούς συντονιστικής επιτροπής, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ..
 1. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία έχουν διοικητική πείρα και ερευνητική δραστηριό­τητα σχετική με τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ε­ρευνητικών προγραμμάτων ή έργων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για την επιλογή τους εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρύτανη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η ο­ποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και απο­τελείται από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή ομοταγών Ι­δρυμάτων της αλλοδαπής. Ο ορισμός αυτών που επιλέ­χθηκαν από την επιτροπή γίνεται με πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, στις ανωτέρω θέ­σεις τοποθετούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επι­λέγονται από τη Σύγκλητο και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη, και γίνεται εκ νέου προκήρυξη μέσα σε ένα (1) έτος. Η θητεία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, των Διευθυντών των Ινστιτούτων και των μελών των συντο­νιστικών επιτροπών είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέ­ωσης. Η κατοχή των ανωτέρω θέσεων δεν είναι ασυμβί­βαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου δι­οίκησης στο Α.Ε.Ι..
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Πελο- ποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήμα­τα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
 3. Πόροι του Π.Ε.Κ. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έ­ρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Πανε­πιστήμιο Πελοποννήσου ειδικά για τη λειτουργία του ε­ρευνητικού κέντρου,
β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελ­ληνικού Δημοσίου,
γ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλ­λοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,
δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την α­ξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,
ε) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής (πνευμα­τικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας του Π.Ε.Κ.,
στ) μέρος της παρακράτησης του Ειδικού Λογαρια­σμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) από τα έργα που υ­λοποιούνται μέσω των Ινστιτούτων του Π.Ε.Κ.,
ζ) με απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Π.Ε.Κ..
 1. Η διαχείριση των πάσης φύσης πόρων πραγματο­ποιείται ως εξής: α) η οικονομική διαχείριση των εσόδων που προέρχονται από τους πόρους των περιπτώσεων α', γ', ε' και ζ' της παραγράφου 9 γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και ως Επιστημονικός Υπεύθυνος αυτού ορίζεται ο Αντι­πρόεδρος του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ., β) η οικονομική διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων κάθε Ινστιτούτου γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και οι Επι­στημονικοί Υπεύθυνοι των έργων αυτών είναι μέλη του Ινστιτούτου, γ) ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων των Ινστιτούτων ανήκει στον κοινό εξοπλισμό του Π.Ε.Κ., δ) μέρος της παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. διατίθεται σε διακριτό κωδικό έρευνας για τις γενικές λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του Ινστιτούτου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυ­ντή του. Το μέρος της παρακράτησης που διατίθεται για τις γενικές ανάγκες των Ινστιτούτων καθορίζεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Ε.Κ.. Η συνολική παρακράτηση για κάθε έργο των Ιν­στιτούτων του Π.Ε.Κ. είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων αντίστοιχων έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων του έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως 67 του ν. 4485/2017.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου τοποθετείται στο Π.Ε.Κ. προσωπικό του Ιδρύματος. Στο Π.Ε.Κ. απασχολεί­ται και προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έρ­γου ή με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων-έργων που αυτό διαχειρίζεται.
 3. Τα μέλη του Συμβουλίου της παραγράφου 5 και της συντονιστικής επιτροπής της παρ. 6 δεν λαμβάνουν απο­ζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορι­κά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με την υποπα- ράγραφο Δ.9 της παρ. Δ' του ν. 4336/2015 (Α' 94) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υπο- παραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ' του ίδιου νόμου.
 4. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρό­ντος, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουρ­γίας του ερευνητικού κέντρου. Με τον εσωτερικό κανο­νισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως τα εξής θέματα:
α) ο τρόπος λειτουργίας του Π.Ε.Κ. και των Ινστιτού­των του,
β) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, οι Διευθυντές των Ινστι­τούτων και τα μέλη των τριμελών συντονιστικών Επιτρο­πών,
γ) η διαδικασία παύσης μελών του Συμβουλίου και των μελών των τριμελών συντονιστικών Επιτροπών, δ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Π.Ε.Κ., ε) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Π.Ε.Κ.,
στ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των επιστημο­νικών υπευθύνων και λοιπού προσωπικού, ζ) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την α­πασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απα- σχολουμένων στα έργα του ερευνητικού κέντρου, η) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελε­σμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του,
θ) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων δια­νοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, ι) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ιδρύματος ιδρύονται, μετονο­μάζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται τα Ινστιτούτα του Π.Ε.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Άρθρο 48
Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννή­σου (Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου), με έδρα την Καλαμάτα, κα- ταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως αυτο­τελές νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγμα­τα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβο­λή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημο­σίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμέ- νων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48, Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννή- σου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοι­χα Τμήματα.
 2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδο- νται για το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ισχύουν έναντι του Πα­νεπιστημίου Πελοποννήσου.
 3. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο ο­ποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομέ­νων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμε- νων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρε­ώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικο­νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καθήκοντα προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. ασκεί ο προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπι­στημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων - έργων εξακολουθούν να ευθύνονται έ­ως την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευ­νών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πε­λοποννήσου ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέ­ρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέ­ου Τμήματος και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών. Το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 δεν ανασυγκρο­τείται λόγω της συνένωσης ούτε επανεκλέγεται ο Αντι­πρόεδρος. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετέχει, μέ­χρι τις 31.12.2021, ως επιπλέον μέλος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτρο­πής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πε­λοποννήσου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση α­πουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κω­λύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπλη­ρώνεται από ένα (1) από τα υπηρετούντα κατά την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος μέλη της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πα­νεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 49
Ένταξη προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το πάσης φύσεως προσωπικό του Τ.Ε. Ι. Πελοποννή - σου με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέ­ρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα άρ­θρα 50 έως 52. Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διαπιστώνεται με πράξεις του Πρύτανη του Πανεπιστημί­ου, που εκδίδονται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοσιεύονται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως και στις οποίες μνημονεύονται οι θέσεις και τα ονόματα αυτών που τις κατέχουν.


Άρθρο 50
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π.

 1.  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσο­νται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως εξής:
α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό­νων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα­τοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα­νεπιστημίου Πελοποννήσου.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή­σεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσ­σονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανι­σμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
δ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Λογοθερα­πείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο­ρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελο- ποννήσου.
στ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφί­μων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται στο Τμήμα Ε­πιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 1.  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. με την ένταξή τους απο­κτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατ’ αντιστοίχιση των θέσεων που κατέχουν, καθηγητές α' βαθμίδας, αναπλη­ρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές, υπηρετούντες λέκτορες, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
 2. α) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος, προσωποπαγή θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ε­ντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέ­ση μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και όσοι κατέχουν τακτική θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανι­κή θέση επί θητεία μέλους Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πε- λοποννήσου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ' .
β) Όσοι κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρό­ντος, τακτική θέση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή προσωπο­παγή θέση είτε σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α' 195) είτε σύμφω­να με την περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 78 σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α' , β' και γ' της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011, εντάσσονται σε αντίστοιχης βαθμίδας προσωποπαγή θέση μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μπορούν να ζητή­σουν τη μετατροπή της θέσης τους σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. Η μετατροπή διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ως εξής: αα) οι αναπληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλ­λουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετατροπή συ­ντελείται με απόφαση της Συγκλήτου που εκδίδεται χω­ρίς τήρηση άλλης διαδικασίας και δημοσιεύεται στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής ισχύει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.
ββ) Οι καθηγητές α' βαθμίδας υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους στη Γραμματεία του Τμήμα­τος στο οποίο εντάσσονται, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα. Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 31η Αυγούστου 2024 και κρίνονται από επταμελείς επιτροπές κρίσης, με ισά­ριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελούνται από Κα­θηγητές Πανεπιστημίου α' βαθμίδας και συναφούς γνω­στικού αντικειμένου με το γνωστικό πεδίο κάθε Τμήμα­τος. Με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο- ποννήσου, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συ­γκλήτου, συγκροτείται μία (1) επιτροπή κρίσης σε καθέ­να από τα Τμήματα της παραγράφου 1. Η Σύγκλητος συ­ντάσσει έναν κατάλογο είκοσι (20) εκλεκτόρων για κάθε Τμήμα, τον οποίο υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήμα­τος. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπο­βολή, η Συνέλευση ή και μεμονωμένα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορούν να ζητούν την εξαίρεση εκλέκτορα, αν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α' 45), καθώς και αν αντιλέγουν για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των εκλεκτόρων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η Σύγκλητος συγκροτεί την επιτροπή επιλέγο­ντας από τον κατάλογο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης φέρει ειδική αιτιολο­γία σε περίπτωση υποβολής αίτησης εξαίρεσης. Αν εξαι­ρεθούν τόσα μέλη από τον κατάλογο ώστε τα εναπομεί- ναντα να μην επαρκούν για τη συγκρότηση της επιτρο­πής, η Σύγκλητος συντάσσει νέο κατάλογο και τον κοι­νοποιεί εκ νέου στη Συνέλευση Τμήματος. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανα­νεώνεται. Οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται για να διαπιστωθεί η συνδρομή των προσόντων που προβλέ- πονται στο στοιχείο iii της υποπερίπτωσης γγ' της περί­πτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011. Οι αιτήσεις εξετάζονται το αργότερο μέσα σε ένα δίμη- νο από την υποβολή τους με πλήρη φάκελο. Οι αποφά­σεις των επιτροπών υποβάλλονται στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε απο­κλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθή- μερης προθεσμίας για τον έλεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας α­πό τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσί­ευσή της. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολο­κληρώνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) η­μερών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετα­τροπής ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ε­φόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως τις 31.8.2019, δια­φορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Αι­τήσεις μετατροπής θέσης υποβάλλονται έως δύο (2) φο­ρές. Η δεύτερη αίτηση υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης στο ίδιο ή σε διαφορετικό Τμήμα από την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση απόρριψης και της δεύτερης αίτησης το μέλος Δ.Ε.Π. παραμένει στη θέση την οποία κατέχει.
γ) Τα μέλη Δ.Ε.Π. που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ό­σοι εντάσσονται σε οργανικές θέσεις υπάγονται στο μι- σθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου από την 1η Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη μετατροπής εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
δ) Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές ε­φαρμογών) εντάσσονται σε οργανικές θέσεις επί θητεία ή σε προσωποπαγείς θέσεις λεκτόρων εφαρμογών, ανά­λογα με τη θέση που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.. Η κατηγορία αυτή ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και υπάγεται: αα) στις κείμενες πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις για τους καθηγητές εφαρμογών, ββ) στις διατάξεις του ν. 4485/2017 που αφορούν τους υπηρετούντες λέκτορες για το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοί­κησης του ιδρύματος. Για το ωράριο διδακτικής απασχό­λησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους υ- πηρετούντες λέκτορες Πανεπιστημίου. Όποιος είναι κά­τοχος διδακτορικού διπλώματος υποβάλλει αίτηση μέχρι τις 31.12.2022 στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει για τη μετατροπή της θέσης σε οργανική θέση επί θητεία ή σε προσωποπαγή θέση λέκτορα. Για γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, στο ο­ποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορι­κής διατριβής, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας τέ­χνης ή επιστήμης, για τη μετατροπή της θέσης αποφασί­ζει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, πενταμελής επι­τροπή που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π., τουλάχιστον της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, ίδιου ή συνα­φούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετατροπή. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφα­ση της Συγκλήτου και δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της προέρχονται από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ­μα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι αποφάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στον Πρύτανη για έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος πραγματοποιείται σε αποκλειστι­κή προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Ο Πρύτανης εκδίδει για τη μετατροπή της θέσης σχετική πράξη μέσα σε τριά­ντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με συνημ­μένο το απαιτούμενο δικαιολογητικό, σε περίπτωση με­τατροπής της θέσης με προσκόμιση διδακτορικού διπλώ­ματος, διαφορετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της τριακονθήμερης προθεσμίας για τον έ­λεγχο νομιμότητας. Η πράξη μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει και δημοσιεύεται στην Ε­φημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη μετατροπής υπό- κειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδεί­ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτεπαγγέλτως ή ύστε­ρα από υποβολή ένστασης που κατατίθεται μέσα σε εξή­ντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της. Ο έλεγχος νομι­μότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται σε αποκλει­στική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευ- ση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι πράξεις μετατροπής ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αν, κατά την ημερομηνία αυτή, ο αιτών είναι κάτοχος διδακτορικού δι­πλώματος ή κατέχει τα προσόντα, διαφορετικά ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. Η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς λέκτορα Πανεπιστημίου γίνε­ται με την έναρξη ισχύος της πράξης μετατροπής, ενώ η μισθολογική προσαρμογή επέρχεται την 1 η Ιανουαρίου 2020, εφόσον η πράξη εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, διαφορετικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης.
ε) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσο­νται και υπάγονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των με­λών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλ­λης διάταξης.
 1. Η χρονική προϋπόθεση υπηρεσίας πέντε (5) τουλά­χιστον ετών στο ίδιο Τμήμα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 δεν απαιτείται στις πε­ριπτώσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. προς τα Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 46. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν μόνο για αιτήσεις που κατατίθε­νται έως τις 31.12.2019, διαφορετικά έως την 31η Δε­κεμβρίου του έτους έναρξης της ακαδημαϊκής λειτουρ­γίας του Τμήματος υποδοχής και για μία μόνο μετακίνη­ση, και αφορά και τους ήδη υπηρετούντες Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για την πρώτη μετα­κίνηση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου αποφα­σίζει η Σύγκλητος ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Έ­νταξης, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 51
Ένταξη μελών Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π.

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι­κού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου εντάσσονται σε Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρ­θρου 50, ή στο Ίδρυμα, αναλόγως με το που ανήκουν οι θέσεις τους. Αν οι θέσεις τους είναι κατανεμημένες σε Το μείς, εντάσσονται στο αντίστοιχο Τμήμ α του Πανεπι­στημίου στο οποίο εντάσσονται και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. στο οποίο ανήκε ο Τομέας. Τα μέλη του παρόντος εντάσσονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την ίδια θέση που κατέχουν, οργανική ή προσωποπαγή, και υποβάλλονται στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου και στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς. Η μισθολογική προσαρμογή ε­πέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2020. Αν προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ως εργαζόμενοι σε Τ.Ε.Ι., η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Η εν λόγω προσωπική διαφο­ρά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών, πλην της χορήγησης παροχών και επιδομά­των που προβλέπονται στο άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α' 74). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α' 83).
Άρθρο 52
Ένταξη λοιπού προσωπικού
 1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κα­τά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τ.Ε.Ι. Πελοπον- νήσου μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Πε- λοποννήσου, σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία-εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με τον βαθμό που κατέ­χει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας). Είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης, η μετακίνηση του προσωπικού σε άλλη πόλη εργασίας. Η μετακίνηση και η τοποθέτηση γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμ­βουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, καθώς και λοιπά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Οι δι­κηγόροι με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια έμμισθη εντολή του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μεταφέρονται αυτοδί­καια και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο Πε- λοποννήσου με την ίδια εργασιακή σχέση, τους ίδιους ό­ρους και την ίδια διάρκεια.
 2. Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονι­κοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδη­μαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτα­κτου προσωπικού εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρε­σίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Πανεπι­στήμιο Πελοποννήσου με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 53
Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρε­ώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την α­ντιστοιχία της παραγράφου 1 του άρθρου 50, με δικαίω­μα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5.
 2. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την απο­φοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την έναρξη ι­σχύος του παρόντος, φοιτητών, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτ­λο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Προγράμματα μεταπτυχια­κών σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμέ­νους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου.
 3. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστι­κών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα α­ντίστοιχα Τμήματα Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι συνεχίζουν να α­σκούν τα ανατεθειμένα σε αυτούς διδακτικά καθήκοντα στο Τμήμα προέλευσης, σε προπτυχιακές και μεταπτυ­χιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με από­φαση των οργάνων του Τμήματος του Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.
 4. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμη­μάτων αυτών αρμόδια είναι τα όργανα των αντίστοιχων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Τμημάτων του Πανεπι­στημίου Πελοποννήσου.
 5. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυ- χώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υ- περβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που κατα­θέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσ­σονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι., να παρακολουθήσουν επι­πλέον μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντί­στοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η αίτηση υποβάλλεται έ­ως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέ­ρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. Τα ε­πιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύ­γκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τ.Ε.Ι. με μα­θήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα­τος, του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους ό­ρους λήψης πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως τις 30.6.2019 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από τους φοιτητές. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυ­χίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση και στο αντί­στοιχο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπι­στημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση, που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαί­δευσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Άρθρο 54
Γενικές διατάξεις λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 1. α) Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί έως τις 31.8.2020 Συμβούλιο Ένταξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτα­νης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως πρόεδρος, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρετούντες κατά την έναρ­ξη ισχύος του παρόντος Αντιπρυτάνεις του Τ.Ε.Ι. Πελο- ποννήσου, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του πα­ρόντος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευ­σης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και οι εκάστοτε εκλεγμένοι Αντιπρυτάνεις Διοικητικών Υποθέσεων ακα- δημαικών υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πα­νεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλη. β) Το Συμβούλιο Ένταξης έχει τις εξής αρμοδιότητες: αα) γνωμοδοτεί στη Σύγκλητο για την πρώτη μετακίνη­ση μέλους Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πα­ράγραφο 4 του άρθρου 50 και στην παράγραφο 5 του άρ­θρου 40,
ββ) εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τη συ­γκρότηση των επιτροπών της παραγράφου 7 του άρθρου 46,
γγ) είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφο­ρούν την ένταξη του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο Πανεπι­στήμιο Πελοποννήσου και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, κατά τη μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 53, όπως ιδίως την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρω­ση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και την εισήγηση προς τη Σύγκλη­το και την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπου­δών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
γ) Μετά την παύση της λειτουργίας του, οι αρμοδιότη- τές του περιέρχονται στα οικεία ακαδημαϊκά όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης συμμετέχει έ­ως τις 31.8.2020:
α) στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγη­τής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης, και
β) στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πελο- ποννήσου, με δικαίωμα ψήφου μόνο όταν το Πρυτανικό Συμβούλιο ασκεί τις γνωμοδοτικές του αρμοδιότητες.
Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή ε- κλείψει, τον αναπληρώνει ένα (1) εκ των μελών του Συμ­βουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρω­τή του από το ίδιο το Συμβούλιο.
 1. α) Στις Σχολές της παραγράφου 1 του άρθρου 45, έ­ως την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και συ­γκρότησης των οργάνων διοίκησης με εκλογική διαδικα­σία, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με απόφαση της Συγκλήτου, καθηγητής α' βαθ­μίδας ή αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος του Ιδρύμα­τος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. β) Οι διαδικασίες ανάδειξης και συγκρότησης των ορ­γάνων διοίκησης των Σχολών ολοκληρώνονται το αργό­τερο μέχρι τις 31.8.2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κο­σμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη μέχρι τις 31.5.2019. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ­νας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδα­φίων.
 1. Στα Τμήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 46 λει­τουργεί προσωρινή Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4485/2017, έως τις 31.8.2019, οπότε και αναδει­κνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά μέχρι τα Τμή­ματα αυτά να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στα Τμήματα η έναρξη λει­τουργίας των οποίων δεν ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζε­ται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμε­να εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόε­δροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοί­κησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4485/2017.
 2. Μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εντάσ­σεται σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πελο- ποννήσου, με δικαίωμα μετατροπής της θέσης του σε οργανική, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 50, έχει δικαίωμα να εκλεγεί ή να οριστεί Κοσμήτορας, Πρό­εδρος Τμήματος ή Διευθυντής Τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 19, 23 και 27 του ν. 4485/2017. Σε θέση Πρύτανη και Αντιπρύτανη εκλέγονται μόνο όσοι κατέχουν οργανική θέση στο Πανεπιστήμιο. Αν μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης ή Αντιπρύτανης, η αίτηση μετατροπής της θέσης του εξε­τάζεται κατά προτεραιότητα. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέ­χουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπο­παγή θέση στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και παραμένουν σε προσωποπαγή θέση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δεν έχουν δικαίωμα εκλογής σε θέση μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης Τμημάτων και Τομέων και στα εκλεκτορικά σώματα για ανάδειξη των μονοπρό- σωπων οργάνων.
 3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έ­ρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υγείας, με­ταβιβάζονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή τα πιο κάτω ακίνητα κυριότητας, νομής και κατοχής του Γενικού Παναρκαδι­κού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και συ­γκεκριμένα: αα) γεωτεμάχιο που βρίσκεται στην κτηματι­κή περιφέρεια της τοπικής κοινότητας Μάκρης, της δη­μοτικής ενότητας Τριπόλεως, του Δήμου Τριπόλεως Αρ­καδίας, στο 5ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Τρίπολης Καλαμάτας και έχει έκταση σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση 436.551,57 τ.μ. με τα επ’ αυτού κτίσματα, τα συστατικά και τα παραρτήματα του, και ββ) γεωτεμάχιο που βρίσκε­ται στη θέση «Ποταμιά» της κτηματικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Θάνα, της δημοτικής ενότητας Τρι- πόλεως του Δήμου Τριπόλεως Αρκαδίας έχει έκταση σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση 15.450,63 τ.μ. με τα επ’ αυτού κτίσματα, τα συστατικά και τα παραρτήματα του. Η απόφαση του προηγούμενο εδαφίου εκδίδεται ύ­στερα από σύμφωνη γνώμη των οργάνων διοίκησης των οικείων νομικών προσώπων.
β) Η ανωτέρω απόφαση, στην οποία και περιγράφονται ειδικά τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, με συνημμένα τα το­πογραφικά διαγράμματα του γεωτεμαχίου και τις κατό­ψεις των κτιρίων, καθώς και το κατά περίπτωση αναγκαίο πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σύμφωνα με τον ν. 2308/1995 (Α' 114) ή απόσπασμα κτηματολογι- κού διαγράμματος ή κτηματολογικό διάγραμμα σύμφωνα με τον ν. 2664/1998 (Α' 275), μεταγράφεται στο κατά τό­πον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γρα­φείο, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στους ανωτέρω νό­μους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α'
Άρθρο 55

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α'
 1. Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα που ανακύπτουν α­πό την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στο οικείο Πανεπιστήμιο, η σύ­σταση και οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ι­δρύματος, έως την έκδοση του Οργανισμού, και η πρώ­τη, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού, ρυθμίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Ως προς την τοποθέτηση προϊσταμένων ε­φαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α' 156).
 2. Οι κενές θέσεις πάσης φύσης προσωπικού των Τ.Ε.Ι. μεταφέρονται στο οικείο πανεπιστήμιο και κατανέμονται στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με απόφαση της Συγκλήτου. Θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. για την προκήρυξη των οποίων έχει εκδοθεί ε­γκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 280) προκηρύσσονται από το οικείο Πανεπιστήμιο.
 3.  Εκκρεμείς υποθέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ενώ­πιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου παραπέμπο- νται και κρίνονται από το αρμόδιο πλέον πειθαρχικό συμ­βούλιο μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων.
 4. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και οι διαδικα­σίες εξέλιξης ή μονιμοποίησης για τις οποίες έχει υπο­βληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι διαδικασίες μετακίνησης που εκκρεμούν κατά την έ­ναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζονται από το σημείο που βρίσκονται και ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσ­σονται, σύμφωνα με τις διατάξεις και τα πραγματικά πε­ριστατικά που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της προκήρυ­ξης ή υποβολής της αίτησης. Αν πρόκειται για προκήρυ­ξη νέας θέσης, η διαδικασία συνεχίζεται από τα όργανα του Τμήματος του Πανεπιστημίου, στο οποίο εντάσσο­νται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Τ.Ε.Ι. που προκήρυξε τη θέση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν δεν προκύπτει ακριβής αντιστοιχία, η Σύγκλητος ορίζει το αρμόδιο Τμήμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρ­θρου 8 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 18, στην πα­ράγραφο 4 του άρθρου 28, στην παράγραφο 4 του άρ­θρου 40 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 50. Οι ανα­πληρωτές και επίκουροι καθηγητές υποβάλλουν αίτηση για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8, 18, 28, 40 και 50, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης.
 5. Τα έτη που τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διανύσει στην εκά- στοτε βαθμίδα ως μέλη Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι. συνυπολογίζονται, μετά την ένταξή τους στο οικείο Πανεπιστήμιο, σαν να έ­χουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα καθηγητή Πανεπιστη­μίου.
 6. Οι εκκρεμείς διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ολοκληρώνονται από τα όρ­γανα του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου, στο ο­ποίο εντάσσονται.
 7. Εκκρεμείς διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών, συ­νεχίζονται και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα του οικείου Πανεπιστημίου.
 8. Μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εντάσσονται σε προσω­ποπαγείς θέσεις με δικαίωμα μετατροπής της θέσης τους σε οργανική, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό­ντος, μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, εκτός αν για τη συμμετοχή απαιτείται η ιδιότητα του καθηγητή α' βαθμίδας, οπότε μετέχουν μόνο οι καθηγητές α' βαθμίδας που κατέχουν τακτική θέση στο Πανεπιστήμιο. Εκλεκτορικά σώματα που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
 9. Μετεγγραφές φοιτητών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. διε- νεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έ­τος 2018-2019 και οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 10. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 και λειτουργούν στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. που καταργούνται, μπορούν να επανιδρύονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου, για ει­σαγωγή φοιτητών από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, με αίτημα του οικείου Τμήματος και απόφα­ση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι­δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλ­λεται το περιεχόμενο της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ. παρά μόνο ως προς το επισπεύδον Τμήμα.
 11. α) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευ­σης (Κ.Ε.Ε.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται στα αντίστοιχα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Κ.Ε.Ε. του οικείου Πανεπιστημίου. Τα προγράμματα που παρέχονται από τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνε­χίζονται και ολοκληρώνονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως προς τους εγγεγραμμένους σπουδα­στές από το αντίστοιχο Κέντρο του οικείου Πανεπιστημί­ου. Δεν απαιτείται επανίδρυση των προγραμμάτων επαγ­γελματικής εκπαίδευσης που έχουν ιδρυθεί στα Κ.Ε.Ε. των Τ.Ε.Ι..
β) Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευ­σης (Κ.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης εντάσσονται στο Ελληνι­κό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συνεχίζεται η λειτουρ­γία τους, χωρίς επανίδρυση των προγραμμάτων.
 1. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Περιφέ­ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Κ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης και το Κ.Τ.Ε. Σερρών που ιδρύθηκαν με το π.δ. 36/2004 (Α' 30), το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε με το π.δ. 306/1994 (Α' 163), το Κ.Τ.Ε. Πελο- ποννήσου που ιδρύθηκε με το π.δ. 143/2001 (Α' 123), το Κ.Τ.Ε. Κρήτης που ιδρύθηκε με το π.δ. 143/2001 (Α' 123) και το Κ.Τ.Ε. Δυτικής Ελλάδας που ιδρύθηκε με το π.δ.
352/2002 (Α' 291) εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικεί­ου Πανεπιστημίου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαί­ως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώμα­τα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του εντασσόμε­νου Κ.Τ.Ε. και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι δίκες του Κ.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρ­χεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Το Κ.Τ.Ε. λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας του, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβά­ζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσια­κού στοιχείου του εντασσόμενου νομικού προσώπου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο συγχώ­νευσης.
 1. Η προθεσμία έκδοσης της απόφασης της οικείας Συγκλήτου για την έναρξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Τμημάτων και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2, την παρά­γραφο 3 του άρθρου 14, την παράγραφο 2 του άρθρου 25, την παράγραφο 3 του άρθρου 36 και την παράγραφο 3 του άρθρου 46, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, κατ’ εξαίρεση εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου 2019.

Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α'
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) οι περιπτώσεις Β', Δ', ΣΤ', Ζ', Η', Ι' και ΙΑ' της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 (Α' 173), β) το άρθρο 1 του π.δ. 502/1989 (Α' 215), γ) η περίπτωση β' της παραγράφου 1 και οι περιπτώ­σεις β' και γ' της παραγράφου 2 του π.δ. 178/1995 (Α' 94),
δ) το π.δ. 5/1996 (Α' 3),
ε) οι περιπτώσεις 8, 9, 10, 11, 18, 20 και 21 της παρα­γράφου 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του π.δ. 200/1999 (Α' 179),
στ) η παράγραφος 1 και οι περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 234/2000 (Α' 198), ζ) οι περιπτώσεις. α' και γ' της παραγράφου 1 και οι περιπτώσεις α' , γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 247/2003 (Α' 222), η) τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο 5 με εξαίρεση τις παρα­γράφους 4 και 5, οι παραγράφοι 5 και 6 του άρθρου 6 και το άρθρο 7 του ν. 3391/2005 (Α' 240), θ) τα άρθρα 1 έως 3 του π.δ. 64/2008 (Α' 92), ι) η περίπτωση α' της παραγράφου 1 και η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 23/2009 (Α' 44),
ια) το π.δ. 82/2013 (Α' 123), ιβ) το π.δ. 87/2013 (Α' 129), ιγ) το π.δ. 90/2013 (α' 130), ιδ) το π.δ. 91/2013 (α' 131), ιε) το π.δ. 94/2013 (Α' 132), ιστ) π.δ. 102/2013 (Α' 136), ιζ) το άρθρο 13 του ν. 4521/2018 (Α' 13),
με την επιφύλαξη της παροχής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδο­νίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσ­σαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Πελοπον- νήσου, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρ­θρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, στην παρά­γραφο 2 του άρθρου 31, στην παράγραφο 2 του άρθρου 41, καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 51 και τη μετεγγραφή φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018­2019.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις