Κανένας επενδυτής, άγονες δύο δημοπρασίες, στο Δημοτικό Συμβούλιο η εκμίσθωση του Τουριστικού Γαργαλιάνων

Πρώτη Δημοσίευση: 21/01/2018 08:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 21/01/2018 08:52
Άγονη, όπως είναι γνωστό, απέβη και η επαναληπτική διαδικασία φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου, προκειμένου να μισθώσει και να αξιοποιήσει το ακίνητο του «Δημοτικού Τουριστικού Ξενώνα στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων».
Μάλιστα, οι όροι της διακήρυξης ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκοί για υποψήφιους επενδυτές, οι οποίοι ωστόσο στη δημοπρασία ούτε που φάνηκαν, παρότι φέρεται πως είχε υπάρξει ενδιαφέρον από υποψήφιο ζητώντας σχετικές πληροφορίες από το Δήμο, τόσο για τη διακήρυξη όσο και για όλο το φάκελο του Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων. Στην προτελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθη ομόφωνη απόφαση για «Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων».
Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα του πρακτικού που αναρτήθηκε στη Δι@υγεια: «Η πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Με την αριθ. 941/2017 απόφαση δημάρχου αποφασίσθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων (Τουριστικός Ξενώνας Γαργαλιάνων), ύστερα κι από την αριθ. 127/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε τα πρακτικό της πρώτης άγονης δημοπρασίας.
Κατά τη διενεργηθείσα επαναληπτική δημοπρασία στις 22-12-2017 δεν παρουσιάσθηκε κανένας ενδιαφερόμενος, οπότε και η Επιτροπή Διενέργειας της εν λόγω δημοπρασίας σύνταξε το από 22-12- 2017 πρακτικό της, κηρύσσοντας τη δημοπρασία ως άγονη».
Η Ο.Ε. ομόφωνα αποφάσισε και «εγκρίνει το από 22-12-2017 πρακτικό της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Γαργαλιάνων (Τουριστικός Ξενώνας Γαργαλιάνων) και κηρύσσει τη δημοπρασία άγονη, καθότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος».
Απαντώντας σε ερωτήσεις για το τι θα γίνει στο εξής, επισήμανε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για νέα δημοπρασία ή ότι θα ακολουθηθεί άλλη διαδικασία, που θα αποφασίσει το Δ.Σ., για απευθείας διαπραγμάτευση.
Σημειώνεται ότι, όπως έχει δηλώσει δημόσια ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, και το επανέλαβε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας την 1η Ιουνίου, οπότε έθεσε σχετικό θέμα ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Στάθης Ανδρινόπουλος, η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας θα πάει σε απευθείας διαπραγμάτευση με συγκεκριμένους επενδυτές που θα ενδιαφερθούν! Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τις δύο άγονες δημοπρασίες το όλο θέμα θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για σύναψη απευθείας συμφωνίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 192 του Ν.3463/2006.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006: «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο».
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής θα εισηγηθεί εγγράφως στο Δημοτικό Συμβούλιο τους όρους της απευθείας ανάθεσης της εν λόγω εκμίσθωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθως, σε συνεδρίασή του, θα έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τον καθορισμό των όρων της απευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση χώρου και στο πρώτο άρθρο των όρων θα αναφέρεται ρητά ότι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκμίσθωσης του Τουριστικού Ξενώνα Γαργαλιάνων καλούνται να καταθέσουν έγγραφη προσφορά στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που οφείλει να εκδώσει ο Δήμος Τριφυλίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας που θα ορίζεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας για να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης, εφόσον υπάρξει ενδιαφερόμενος σε αυτή τη διαδικασία και υποβάλλει εγγράφως προσφορά.

Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις