Λιμάνι Κυπαρισσίας: Σύγχυση από (και για) την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης!

Πρώτη Δημοσίευση: 08/11/2019 18:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/11/2019 18:33
Σύγχυση έχει προκληθεί σχετικά με την προ ημερών υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση για το νέο έργο που πρόκειται να γίνει στο λιμάνι Κυπαρισσίας. «Υπογράφηκε στην Περιφέρεια η σύμβαση για το λιμάνι της Κυπαρισσίας» αναφέρεται στον τίτλο δημοσίευσης δελτίου Τύπου, στις 05/11/2019 και ώρα 8.20μ.μ., στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε αυτή, μεταξύ άλλων, σημειώνεται: «Η προγραμματική σύμβαση για την ανακατασκευή του λιμανιού της Κυπαρισσίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου στην Τρίπολη, από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και τον δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη. Πλέον, η σύμβαση προωθείται άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτιμάται ότι μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο θα αναδειχθεί ο εργολάβος...».
Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες, παρανοήσεις και καθένας λέει ό,τι να ’ναι, ας ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι στις 5 Νοεμβρίου ΔΕΝ υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου, αλλά η «Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 & του άρθρου 25 του Ν. 2971/2001 μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τριφυλίας για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη”».
Υπεγράφη, δηλαδή, προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, που είναι ο «Κύριος του έργου», της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ο «Φορέας υλοποίησης», του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ο «Υπόλογος» και του Δήμου Τριφυλίας, που είναι ο «αντισυμβαλλόμενος», δια των νομίμων εκπροσώπων τους! Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης, όπως άλλωστε στην ελληνική γλώσσα και γραφή αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 600Α7Λ1-ΗΩΧ.
Για να έρθει η στιγμή της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης, όπως είναι γνωστό, προηγήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών και η υπ’ αρ. 1179/2019 (αρ. πρωτ. 72001/05-07-2019) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 9ΝΔΨ465ΧΙ8-Χ4Ε) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 026, με κωδικό έργου 2019ΕΠ02600004, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020, η υπ’ αριθμ. 76144/18493/19-03-2019 (ΑΔΑ:6ΜΒΧ7Λ1-1Β7) Απόφαση περί έγκρισης μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη», η με αρ. πρωτ. 68869/29-03-2019 (ΑΔΑ:6ΜΒΧ7Λ1-1Β7) Απόφαση Έγκρισης Τεχνικού Φακέλου του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη», η με αρ. πρωτ. 5417/22-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΚΠ46ΜΚ6Π-Ν45) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/35825/2369/08-10-2019 (ΑΔΑ: 67ΜΜ4653Π8-ΦΦΒ) Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Αντιληπτά και κατανοητά τα προαναφερθέντα, ελπίζω. Στο δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρεται ότι «Πλέον, η σύμβαση προωθείται άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτιμάται ότι μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο θα αναδειχθεί ο εργολάβος...».
Ποια σύμβαση; Η προγραμματική σύμβαση; Ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η προγραμματική σύμβαση; Ή γίνεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης/του συμφωνητικού για την εκτέλεση εργασιών του έργου; «Εκτιμάται ότι μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο θα αναδειχθεί ο εργολάβος», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου. Μα, εργολάβος για το έργο έχει ήδη αναδειχθεί και είναι η εταιρεία «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.», κι αυτό είναι επίσης γνωστό! Ήδη από τις 22 Οκτωβρίου ελήφθη απόφαση (σ.σ. αριθμός απόφασης 3277) στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για «Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Κατακύρωσης της δημοπρασίας με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με συστημικό κωδικό 84157: “ Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη”, προϋπολογισμού: 2.425.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 026, 2019ΕΠ02600004. (253205/61998)».
Όπως μάλιστα αναφέρεται στην ως άνω απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ω2ΘΑ7Λ1-ΗΥΤ, «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου - Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενολεκάνη”. 2. Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του παλαιού προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας & απομάκρυνση προσχώσεων από λιμενοφύλακα” στον προσωρινό ανάδοχο και άρα την ανακήρυξη της εταιρείας “ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.” ως οριστικός ανάδοχος, ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και κατέθεσε αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 ομοίως του ιδίου Νόμου.
Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 1.936.020,77 ευρώ (1.150.384,32 ευρώ για εργασίες, 207.069,18 ευρώ για Γ.Ε.& Ο.Ε., 203.618,03 ευρώ για απρόβλεπτα, 235,54 ευρώ για αναθεώρηση και 374.713,70 ευρώ για ΦΠΑ). Η μέση έκπτωση είναι 20,16%. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 3277 /2019». 
 
Του Ηλία Γιαννόπουλου
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις