Μέχρι σήμερα ηλεκτρονικές προσφορές για επισκευή σχολικών κτιρίων της Τριφυλίας

Πρώτη Δημοσίευση: 03/10/2019 08:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/10/2019 08:29
Μέχρι σήμερα το πρωί μπορούν να υποβάλλονται προσφορές στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων» του Δήμου Τριφυλίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα είναι από πιστώσεις από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων 2019, ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων ΠΟΕ, ΟΣΚ. ΚΑ:15.7331.008 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες οι οποίες συγκεκριμένα θα γίνουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας, στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας και στα 1ο -3ο Δημοτικά Σχολεία Κυπαρισσίας, στο 1ο Δημοτικό Φιλιατρών, στο 2ο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο Φιλιατρών, στο ΕΕΕΕΚ Φιλιατρών και στο Λύκειο Γαργαλιάνων, όπως περιγράφονται στην προμέτρηση της μελέτης του έργου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.813,79 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 84.527,25 ευρώ ΦΠΑ:20.286,54 ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Η δε σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 3η/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 07η/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Περίληψη της Διακήρυξης έχει δημοσιευθεί στον Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr.
Η Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα - Ενημέρωση - Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (αναλυτικά στο άρθρο 21 της διακήρυξης). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 1.690,55 ευρώ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης).Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις