Μπαράζ προσλήψεων σε Δήμους της Μεσσηνίας

Πρώτη Δημοσίευση: 14/04/2018 02:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/04/2018 02:11
Άμεσα 76 Δήμοι της χώρας θα προκηρύξουν ο καθένας ξεχωριστά 1.011 προσλήψεις για συμβασιούχους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και για οκτάμηνη διάρκεια.
Ειδικότερα, οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων των Δήμων σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για τη Μεσσηνία θα προκηρυχθούν προσλήψεις ως εξής: Δήμος Δυτικής Μάνης έξι (6) άτομα, Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας τρία (3) άτομα, Δήμος Μεσσήνης εννέα (9) άτομα, Δήμος Οιχαλίας ένα (1) άτομο.
Από τις προσλήψεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dikaiologitika.gr, προκαλείται δαπάνη ποσού εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (9.649.962) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι προσλήψεις θα προκηρυχθούν μετά τις βεβαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.
Έτσι, με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη χιλίων έντεκα (1.011) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.
Α.Π.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις