Ολική απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα

Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2017 16:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2017 16:00
Πριν από λίγα λεπτά (11/1/2017, 12.25) ολοκληρώθηκε ο κύκλος υπογραφών δυο αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την καθολική διακοπή του κυνηγιού για μια βδομάδα, λόγω των έκτακτων ακραίων καιρικών συνθηκών.
Η μια απόφαση οδεύει προς δημοσίευση στο ΦΕΚ ενώ η άλλη με τη μορφή εγκυκλίου θα αποσταλεί άμεσα σε δασαρχεία και άλλους αρμοδίους φορείς.

Απαγόρευση θήρας σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σχετ. 1.Οι διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261) του Ν.Δ 996/71 άρθρο 11) του ν.177/75 (άρθρα 7 και 8) και του ν.2637/98 .
         2.  Η αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινή  απόφαση  Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει
         3.  Τις Δ.Α.Δ μερικής  ή ολικής απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών, χιονόπτωσης ή ολικού παγετού στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας  που εκδόθηκαν ή εκδίδονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
         4. Την  αριθ. 143543/2140/2016 ( ΦΕΚ 2536/τβ/2016)  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» .
         5. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας, θηρεύσιμων και μη, στην Ελληνική Επικράτεια, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, ολικός παγετός, μείωση έκτασης ενδιαιτημάτων λόγω χιονοκάλυψης κλπ) που επικρατούν σε όλη τη Χώρα και επηρεάζουν τη δυνατότητα διαβίωσης των ειδών, ιδίως δε των θηρεύσιμων.

          Συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη την έκτακτη ανάγκη προστασίας των θηρεύσιμων ειδών,  λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, παρακαλούμε για την πλήρη απαγόρευση της θήρας όλων των ειδών που προβλέπονται στην αριθμ 143543/2140/2016 ( ΦΕΚ 2536/τβ/2016)  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016- 2017» και σε εφαρμογή των εκδοθέντων από τις Δασικές Υπηρεσίες σχετικών απαγορευτικών διατάξεων θήρας, μέχρι και  την 18η Ιανουαρίου 2017.
          Οι τοπικές απαγορευτικές διατάξεις θήρας  που εκδόθηκαν  από τις Δ/νσεις Δασών των Νομών  και τα Δασαρχεία, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα άρθρα 258 παρ.3 του Δασικού Κώδικα καθώς και την αριθμ. 414985/29-11-2-1985 ΚΥΑ (757/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου.
          Δασικές Υπηρεσίες που δεν έχουν εκδώσει μέχρι σήμερα Απαγορευτικές Διατάξεις Θήρας για την περιοχή αρμοδιότητας τους,  θα πρέπει να αξιολογήσουν τις κρατούσες καιρικές συνθήκες και να προβούν άμεσα στην έκδοση των προβλεπόμενων πράξεων (ΔΑΔ) με διάρκεια ισχύος μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου.
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                     
                                                                                                  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΦΑΜΕΛΟΣ     Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις