Παναγιώτα Γεωργακοπούλου: Ανύπαρκτη και ανεπαρκής η Δημοτική Αρχή υπό τον κ. Σταθόπουλο

Πρώτη Δημοσίευση: 28/01/2016 10:36 - Τελευταία Ενημέρωση: 28/01/2016 10:36
Μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού που προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή υπό τον κ. Σταθόπουλο, στις συνεδριάσεις (28-12-2015 & 16-1-2016) του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας και προκειμένου να αποτρέψουμε την καταστροφική πορεία του Δήμου μας, επιδιώξαμε ως υπεύθυνη δημοτική παράταξη να ενημερωθούμε για τις συνέπειες από τις συνεχείς καταψηφίσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, αν το σχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστεί και δεν υποβληθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή αν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δε μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το Συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11.00 π.μ. και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.
Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι δε συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του.
Αν, παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος δεν καταρτίζει τον προβλεπόμενο εκ του νόμου προϋπολογισμό, τότε με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).
Επιπλέον, ενημερωθήκαμε από το υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια ότι ο Δήμος, αν έως τα τέλη Μαρτίου δεν ψηφίσει προϋπολογισμό, υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, αλλά και ότι θα κινηθούν διαδικασίες ώστε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους δημοτικούς συμβούλους ψήφιζαν αρνητικά χωρίς να έχουν καταθέσει αντιπρόταση στο σχέδιο προϋπολογισμού και συνέβαλαν με την πρακτική τους αυτή να περιέλθει σε δυσμενή κατάσταση.
Επισημαίνουμε ότι η βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι το ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο τεχνικό πρόγραμμα.
Όμως, στις 7-12-2015, κατά την ψήφιση του υποβληθέντος από τον κ. Σταθόπουλο τεχνικού προγράμματος, ενώ είχαμε ισοψηφία στο αποτέλεσμα, τελικά αυτό υπερψηφίστηκε, εφόσον στην ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Με τα δεδομένα αυτά επιλέξαμε την υποβολή προς ψήφιση αντιπρότασης προϋπολογισμού, παρόλο ότι οι παρεμβάσεις μας δεσμεύονταν από το ήδη ψηφισμένο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά και από την ελλιπή εικόνα που έχουμε για την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του Δήμου.
Ωστόσο, υπό αυτές τις συνθήκες προβήκαμε στις κατωτέρω αλλαγές που σηματοδοτούν και τις μετέπειτα παρεμβάσεις μας στα οικονομικά του Δήμου:
1) Καταργήσαμε την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ποσού 100.000 ευρώ και τη μετατρέψαμε σε έργα βελτίωσης υποδομών οδοποιίας στις πέντε ενότητες ποσού 100.000 ευρώ. Αποφύγαμε με αυτή την τροποποίηση την απευθείας ανάθεση προμήθειας μπετόν ποσού 100.000 ευρώ (5 ενότητες επί 20.000ευρώ) που αντιστοιχεί σε 150 βαρέλες περίπου και θα χρησιμοποιούνταν ανεξέλεγκτα για το κλείσιμο λακκουβών στους δρόμους, αφού θα ήταν πρακτικά αδύνατο να επιμετρηθεί πόση πραγματικά ποσότητα χρησιμοποιήθηκε.
Επιτύχαμε με αυτή την τροποποίηση να προγραμματίσουμε μέσω της σύνταξης μελέτης την κατασκευή στις 5 ενότητες συγκεκριμένων έργων οδοποιίας ποσού 100.000 ευρώ.
2) Καταργήσαμε τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ποσού 60.000 ευρώ (5 ενότητες επί 12.000 ευρώ) και την ενοποιήσαμε με τη συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικού δικτύου ποσού 27.500 ευρώ (5 ενότητες επί 5.500).
Αποφύγαμε με αυτή την τροποποίηση μέσω της ενοποίησης των αγροτικών οδοποιών σε κάθε ενότητα την απευθείας ανάθεση ποσού 87.500 σε εργολάβους επιλογής της δημοτικής αρχής.
Επιτύχαμε με αυτή την τροποποίηση να προγραμματίσουμε μέσω της σύνταξης μελέτης την κατασκευή στις 5 ενότητες συγκεκριμένων έργων αγροτικών οδοποιών ποσού 87.500 ευρώ.
3) Μειώσαμε τα έξοδα για τη διδασκαλία της δημοτικής φιλαρμονικής κατά 10.000 ευρώ (από 15.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ). Αποφύγαμε με αυτή την τροποποίηση μέσω της μείωσης των εξόδων της διδασκαλίας την άσκοπη σπατάλη ποσού 10.000 ευρώ.
Επιτύχαμε με αυτή την τροποποίηση να μεταφέρουμε 10.000 ευρώ και να ενισχύσουμε την τεχνική υποστήριξη για έργα ΕΣΠΑ που είναι τόσο απαραίτητα τα κονδύλιά του για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας.
4) Μειώσαμε την προμήθεια βιβλίων κατά 14.000 ευρώ (από 15.000 ευρώ σε 1.000 ευρώ). Αποφύγαμε με αυτή την τροποποίηση μέσω της μείωσης της προμήθειας βιβλίων την άσκοπη σπατάλη ποσού 14.000 ευρώ. Επιτύχαμε με αυτή την τροποποίηση να μεταφέρουμε 14.000 ευρώ και να ενισχύσουμε επιπλέον την τεχνική υποστήριξη για έργα ΕΣΠΑ.
5) Μειώσαμε τα έξοδα για ταχυδρομικά τέλη –προμήθεια γραμματοσήμων κατά 10.000 ευρώ (από 25.000 ευρώ σε 15.000 ευρώ). Αποφύγαμε με αυτή την τροποποίηση μέσω της μείωσης των εξόδων της αλληλογραφίας την άσκοπη σπατάλη ποσού 10.000 ευρώ.
Επιτύχαμε με αυτή την τροποποίηση να μεταφέρουμε 10.000 ευρώ και να ενισχύσουμε την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του δήμου μας.
6) Ενοποιήσαμε την προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών γραφείου, χαρτιού, αναλωσίμων κ.λπ. συνολικού ποσού 26.000 ευρώ. Αποφύγαμε με αυτή την τροποποίηση μέσω της ενοποίησης των επί μέρους προμηθειών την απευθείας ανάθεση ποσού 26.000 σε προμηθευτές επιλογής της Δημοτικής Αρχής.
Επιτύχαμε με αυτή την τροποποίηση να δοθούν κλειστές προσφορές από τους διαγωνιζόμενους προμηθευτές και να πετύχει ο Δήμος μας καλύτερες προσφορές.
Τελικά η αντιπρότασή μας ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας.
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί η επιβεβλημένη από τις συνθήκες υπεύθυνη στάση μας για υποβολή αντιπρότασης προϋπολογισμού ως χείρα βοηθείας στην ανύπαρκτη και ανεπαρκή Δημοτική Αρχή υπό τον κ. Σταθόπουλο, που έχει πλέον απολέσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού δεν την εμπιστεύονται ακόμα και τέσσερις σύμβουλοί του, εκ των οποίων οι τρεις ήταν πρώην αντιδήμαρχοι.
Τρανταχτό σημείο της πλήρους αδυναμίας λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής αποτελεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να δρομολογήσει εδώ και δύο μήνες εκείνες τις ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στις πλημμυροπαθείς περιοχές από τους πόρους της χρηματοδότησης των 270.000 ευρώ που δόθηκαν στο Δήμο μας από το υπουργείο Εσωτερικών για τους.
Τέλος, στο αμέσως χρονικό διάστημα με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας θα πάρουμε όλες εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να συζητηθούν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών ζωτικά θέματα που αντιμετωπίζονται εν κρυπτώ από τον κ. Σταθόπουλο, όπως είναι η εξεύρεση λύσης για τα σκουπίδια, τα πυρηνελαιουργεία κλπ.
Παναγιώτα Γεωργακοπούλου
Η επικεφαλής του συνδυασμού Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις