Προσωρινός ανάδοχος για το έργο βελτιώσεων του δρόμου Πύργος - Καλό Νερό

Πρώτη Δημοσίευση: 02/11/2019 19:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/11/2019 19:11
H «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος στο έργο «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό», προϋπολογισμού συνολικού ποσού 19.800.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώ κριτήριο ανάθεσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και π συγκεκριμένα από το ΕΠ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό τμήμα της Εθνικής Οδού 9 (Ε.Ο. 9: Πάτρα – Νότια Μεσσηνία) «Πύργος – Καλό Νερό», συνολικού μήκους 54 χλμ., στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Μεσσηνίας. Οι εργασίες, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, που θα υλοποιηθούν στο υπόψη οδικό τμήμα, διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες:
1) σε επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σημειακά σε επιλεγμένες θέσεις, που χαρακτηρίζονται ως θέσεις «Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας – Μ.Ο.Α.».  Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προβλέπονται επεμβάσεις σε 23 θέσεις Μ.Ο.Α. και στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας σε 7 θέσεις Μ.Ο.Α.
2) σε επεμβάσεις που προβλέπονται να εφαρμοστούν σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού τμήματος, εκτός των θέσεων Μ.Ο.Α. και αφορούν σε: - εργασίες καθαρισμού (καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικών τάφρων, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας, καθαρισμός μικρών τεχνικών) - εργασίες σήμανσης – ασφάλισης, - εργασίες στη γέφυρα Αλφειού και τη γέφυρα Νέδα, - εργασίες ηλεκτροφωτισμού,
3) εργασίες οδοστρωσίας σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού τμήματος (απόξεση, τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης).
Στις 18 Σεπτεμβρίου έγινε αποσφράγιση των προσφορών. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 8 εταιρείες και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 46,53%, ενώ υπεγράφη σχετικό Πρακτικό από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στην οποία συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, ο πρώην δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις